Noua Galilee

Blog de gândire şi cultură Creştină

VORNICESCU Nestor (1927-2000)

Posted by mihailmaster pe iunie 29, 2007

nestor-vornicescu2.jpg

  VORNICESCU NESTOR (din botez Nicolae), mitropolit.  

   Născut la 1 octombrie 1927, în Lozova-Vorniceni, jud.  Orhei.  Intrat în schitul Nechit-Neamţ (1944), apoi în mănăstirea Neamţ, ca rasofor (1946).   Studii la Seminarul de muzică bisericească şi Seminarul monahal din mănăstirea Neamţ (1946-1951), la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1951-1955), unde a urmat şi cursurile de doctorat sectia Patrologie (1955- 1958); cursuri de specializare la Institutul Ecumenic de la Bossey,şi Facultatea de Teologie autonomă protestantă din Geneva (1969-1970), doctoratul în Teologie la Bucureşti (1983). Tuns în monahism la mănăstirea Neamţ (1951), primind numele Nestor, hirotonit ierodiacon (1951) şi ieromonah (1956).  Preot slujitor la catedrala mitropolitană din Iaşi şi bibliotecar la Centrul eparhial Iaşi (1958-1962), stareţ al mănăstirii “Sf. loan cel Nou” din Suceava (1962 – 1966) şi protosinghel (1962), stareţ al mănăstirii Neamţ (1966 – 1970) şi arhimandrit (1966).  La 15 dec. 1970 ales, apoi hirotonit episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, cu titlul “Severineanul”; locţiitor de arhiepiscop al Craiovei (nov. 1972 – ian. 1973); la 20 apr. 1978 ales, iar la 23 apr. înscăunat ca arhiepiscop al Craiovei şi mitropolit al Olteniei.  Membru de onoare al Academiei Române (1991) şi al Academiei de Ştiinţe din Chişinău (1992).   Ecumenist de seamă, a fost delegat de Sf.  Sinod la o serie de sesiuni ale Conferinţei creştine pentru pace cu sediul la Praga, fiind membru permanent în anumite Comisii.  A făcut parte din mai multe delegaţii sinodale Române care au vizitat alte Biserici.   

Lucrări de Patrologie: 

   1.      Munca manuală în monahism după Sfântull Vasile cel Mare, în MMS, an.  XXXI, 1955, nr. 9, p. 501-521;  

2.      Invăţătura Sfântului Grigorie de Nissa despre chip şi asemănare, în ST, an.  VIII, 1956, nr. 910, p. 585-602;  

3.      Inceputul vieţii de obşte în monahism după Sfântul Pahomie cel Mare, în MMS, an.  XXXIII, 1957, nr. 5 -6, p. 416-430  

4.      Principii pedagogice în opera “Pedagogul” a Iui Clement Alexandrinul, în ST, an.  IX, 1957, nr. 9-10, p. 726-740;  

5.      Viaţa morală şi duhovnicească a preotului după lucrarea Sfântului Ambrozie “De officiis ministrorum”, în BOR, an.  LXXV, 1958, nr. 3-4, p. 333-347;  

6.      Combaterea nedreptăţilor sociale în cuvântările episcopului Asterie al Amusiei, în ST, an.  X, 1958, nr. 7 – 8, p. 454 – 462;  

7.      Dragostea faţă de om după scriitorii creştini din veacurile al doilea şi al treilea, în ST, an.  X, 1958, nr. 9-10, p. 590-597; 

8.      Invăţături duhovniceşti din viaţa şi opera Sfîntului Vasile cel Mare, în MMS, an XLI, 1965, nr. 1-2, p. 43-54,  

9.      Aspecte ale desăvârşirii creştine după Sfântul Vasile cel Mare, în “Ortodoxia”, an.  XXX, 1978, nr. 4, p. 604-637,  

10.      Scrieri ale Sfântului Vasile cel Mare în literatura Bisericii Ortodoxe Române, în “Ortodoxia”, an.  XXXI, 1979, nr. 1, p. 19-52; 

11.      Invăţătura Sf. Vasile cel Mare despre muncă, în MO, an.  XXXI, 1979, nr. 1-3, p. 10-48 (ultimele trei studii an aparut şi în volum,cu titlul: Despre viaţa şi opera Sfântului Vasile cel Mare. La 1600 de ani de la trecerea sa către Domnul, Craiova, 1979, 162 p. + XVI pl.).  

 Lucrări de Istoria Bisericii Româneşti:   

 1.      Leaturile Patriarhiei de Constantinopol cu Biserica românească în veacul al XVI-lea, în MO, an.  X, 195 8, nr. 3 -4, p. 191 – 202;  

2.      Arhiereul Narcis Creţulescu-Botoşăneanul (1835-1913), în MMS,an.XXXV,1959,nr.5-6,p.333-343,  

3.      Cazaniile noastre, în MMS, an.  XXXVII, 196 1, nr. 3-4, p. 181-202; 

 4.     Arhimandritul Leon Asachi, în MMS, an.  XXXVIII, 1962, nr. 3-4, p. 21 3 – 242;

 5.      Instituţii pentru îngrijirea sănătăţii patronate de mănăstirea Neamţ, în MMS, an. XXXIX, 1962, nr. 5-6, p. 442-450; 

6.      Arhimandritul Benedict Teodorovici egumenul Moldoviţei (1769-1785), în MMS, an. XXXIX, 1963, nr. 7-8, p. 513-529; 

7.      Reşedinţa mitropolitului Dosoftei de la “Sf. Nicolae” Domnesc din Iaşi, în MMS, an. XXXIX, 1963, nr. 9 – I 0, p. 602 – 609;  

8.      Biserica Sfântul Gheorghe – Mitropolia Veche din Iaşi, în MMS, an.  XL, 1964, nr. 7-8, p. 398-408 (şi în vol. Monumente istorice-bisericeşti din Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 1974, p. 335-340);  

9.      Xilogravuri-clişee executate de ieromonahul Veniamin Jacotă la mănăstirea Suceviţa între anii 1855-1859, în MMS, an.  XLI, 1965, nr. 3-4, p. 181-189; 

10.      Două xilogravuri-clişee vechi din mănăstirea Sfântul loan cel Nou din Suceava, în BOR, an.LXXXIV, 1966, nr.1 – 2, p. 209 – 228; 

11.      0 xilogravură din anul 1661. 

12.     Imaginea celor două căi, în MMS, an.  XLII, 1966, nr. 5 – 6, p. 302 – 316; 

13.      Literatura  patristică în preocupările mitropolitului Veniamin Costache, în MMS, an.  XLIII, 1967, nr. 1-2, p. 49 – 60;  

14.      Ingrijirea sănătăţii în vechile noastre mănăstiri, în MO, an.  XX, 1968, nr. 12, p. 65-70; 

 15.     Mihail Kogălniceanu la Râşca în 1844, în MMS, an.  XLIV, 1968, nr. 3-4, p. 174-184;  

16.      Relaţii bisericeşti-culturale între mănăstirea Neamţ şi  Transilvania din cele mai vechi timpuri până în preajma anului 1918, în MMS, an.XLIV, 1968, nr. 11-12, p.664-701; 

 17.      Scrieri bizantino-eclesiastice în ţările române (secolele XIV-XV), în MO, an.  XXIII, 1971 nr.11 – 12, p. 802-822;  

18.      Ctitorii mănăstirii Bucovăţ Stepan marele ban şi fiul său Pârvu marele logofăţ, în MO, an.  XXIV, 1972, nr. 9-10, p. 668-699;  

19.      Trei manuscrise psaltice vechi, în MO, an.  XXIV, 1972, nr.11 – 12, p. 935 -965; 

20.      Un manuscris necunoscut al duhovnicului Andronic: Istoria mănăstirii Secu, în MMS, an.  L, 1974, nr. 3 -4, p. 180-196; 

21.      “Cântecul lui Adam” într-un vechi manuscris psaltic de la Strihareţ, în BOR, an. XCII, 1974, nr. 7-8, p. 

22.      1030-1039 (versiune franceza în RESEE, XV, 1977, p. 37-47); 

23.      Scrieri patristice şi postpatristice în preocupările mitropolitului Dosoftei al Moldovei, în MO, an.  XXVI, 1974, nr. 9 – 10, p. 6 – 19;  

24.      Mitropolitul Dosoftei traducător şi editor al unor texte patristice, în MMS, an.  L, 1974, nr. 9-12, p.749-752; 

25.      Incercări, posibilităţi şi  propuneri în vederea înfiinţării Patriarhatului înainte de 1925, în BOR, an.XCIII, 1975, nr. 11 – 12, p. 1342-1365.

26.      Propuneri simultane pentru înfiinţare Patriarhatului la Bucureşti şi a unei Mitropolii la Craiova, între anii 1882 şi 1924, în MO, an.  XXVI, 1975, nr.  11 – 12, p. 821-851 (şi extras);  

27.      Rugăciuni pentru biruinţă în 1877-1878, în “Ortodoxia”, an.  XXVIII, 1976, nr. 2, p. 378-401;  

28.      0 cronică necunoscută a Războiului pentru Independenţă, în BOR, an.  XCIV, 1976, nr. 5 6, p. 535 – 579 (şi extras);  

29.     Contribuţia  patriotică adusă de clerul din părţile oltene în anii 1877-1878, în MO, an.  XXIX, 1977, nr. 4-6, p. 259-305 

 30.      Peronal monahal la “Crucea roşie” pentru îngrijirea ostaşilor răniţi în 1877- 1878, în BOR, an.  XCV, 1977, nr. 5-6. p. 397-413 (studiile menţionate aici şi altele, referitoare la Războiul de Independenţă au fost srânse în volumul: Contribuţii aduse de slujitorii bisericeşti pentru Inclependenţa de Stat a României, în anii 1877-1878, Craiova, 1978, 196 p. + 90 fig);  

31.      Cauze slujite de nedreptăţi suferite de clericii olteni în 1907.  

32.      Pagini patristice publicate atunci cu tâlc de episcopu Râmnicului-Noul Severin, în MO, an. XXIX, 1977. nr. 1-3.p.12-29.  

33.      Dosoftei mitropolitul Moldovei apărător al epiclezei euharistice, în BOR. an.  XCV, 1977, nr.7-8, p. 727-753:  

34.      Episcopul Ilarion al Argeşului, sfetnicul lui Tudor VIadimirescu. File din calendarul strădaniilor sale de slujire a Bisericii şi a patriei  (în anii 1820 -1821), în MO, an.  XXXIII, 1981, nr. 1 -3, p. 7-77;  

35.      0 matrice sigilaă inedită1821 şi semificaţia sa istorică în MO, an. XXXIII, 1981, nr. 7-9, p. 354-374 (ultimele două studii – cu introducere, indice şi rezumate  – publicate în volumul Descătuşarea  şi Craiova. 1981, 17 p.); 

36.      Scrieri patristice în Biserica Ortodoxă Română până în sec. XVII, Izvorare traduceri, circulaţie.  Teză de doctorate Craiova, 1983, 448 p. (Publicată şi în MO, an.  XXXV, 1983,nr.1-3-4,5-6; reeditată sub titIul: Primele scrieri  patristice în literatura noastră. sec.  IV-XVI, Craiova, 1984, 638 p.); 

 37.      Participarea mitropolitului Moldovei Sofronie Milescu la înfăptuirea unirii Principatelor Române, în BOR,an.CIl, 1984,nr.  I -2, p.79-117 şi MO. an.  XXXVI, 1984, nr. 1 -2, p. 7 -38 (şi în extras, Craiova, 1985, 156 p.);  

38.      Un filosof străromân de la Histria dobrogeană: Aethicus Histricus, autorul unei Cosmografii şi al unui alfabet (sec.IV-V), în MO,an.XXXVII, 1985, nr. 11-12 (şi extras, Craiova, 1986, 51 p.+ 14 anexe + 8 pl.), Argumentul vechimii şi neatârnării  mitropoliei Moldovei şi Sucevei pârghie în eforturile depuse pentru înfăptuirea unirii din 1859, în BOR,an.  CIV, 1986,nr. 9- 10,p. 83-108,  

39.      0 parte din aceste studii strânse în vol. Desăvârşirea unităţii  noastre naţionale, fundament al unităţii  Bisericii străbune, Craiova, 1988,66-81 p. şi în vol.”Biruit-au gândul”. Studii de teologie istorică românească, Craiova, 1990, 622 p.;  

40.      Una dintre primele scrieri ale literaturii române stravechi: Pătimirea Sfinţilor Epictet şi Astion” (de la cumpăna secolelor III-IV), Craiova, 1990, 244 + XXII p. (text Român, francez. englezş extras din MO, an.  XLI, 1989, nr. 1, p. 20-74).  

   A coordonat apariţia volumului Sfinţi români şi apărătorii legii strămoşeşti, Bucureşti, 1987,730 p. (cu un studiu introductiv, p. 5 – 35). Romaanul  în afara legii , Iaşi, 1976,231 p.   

 Alte studii, articole, cronici, dări de seamă, în periodicele menţionate în lista bibliografică, la care se adaugă:   

 1.      “Telegraful Român”-Sibiu,

 2.     “Ramuri”-Craiova, 

3.      “Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena”, unele publicaţii de peste hotare etc.

mai multă informaţie pe http://nestorvornicescu.wordpress.com/about/

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: