Noua Galilee

Blog de gândire şi cultură Creştină

Archive for octombrie 2007

Pavel Florov, protoiereu (1831-1910)

Posted by mihailmaster pe octombrie 28, 2007

florov.jpg

Păstorul Corneştilor de altă dată…

 

 – Fiu de preot. Studiile şi le-a făcut în seminarul din Chişinău. În 1857 a fost hirotonit preot, din 1866 timp de 43 de ani a preoţit în Corneşti. A fost protopop timp de 25 de ani. A încetat din viaţă în 1910.1

Fire blândă, pătrunsă de dragostea evanghelică faţă de aproapele lui, adâncit în tainele şi poruncile credineţei, protoiereul Florov, după mărturisirea oamenilor care-l cunoşteau de aproape, toată viaţa îndelungată şi-a consacrat-o misiunii de păstor în cel mai înalt înţeles al cuvântului. În biserică, unde era concentrată cea mai mare parte a vieţii lui sufleteşti, el făcea slujba dumnezeiască cu o evlavie „care în anumite momente (Pe tine te lăudăm) ajungea la o încordare atât de adâncă şi sinceră, încât părea a fi o stare de inspiraţie, aproape un extaz”. Această stare mistică nu-l părăsea niciodată, iar în ultimii ani ai vieţii, el părea că petrece mai mult în altă lume, în afară de condiţiunile pământeşti. Ca propovăduitor el rostea predici şi învăţături cu o însufleţire pătrunzătoare, într-o limbă moldovenească simplă, izvorâtă din sufletul lui plin de dragoste. Sătenii îl ascultau „în adâncă tăcere, într-o deosebită atmosferă de linişte şi împăcăciune cu toată lumea, înaintea Acelui Dumnezeu Care este aici între voi, care pe fiecare din voi îl iubeşte şi pe nimeni nu-l va lăsa-„

În raporturile cu oamenii păr. Florov nu ştia altă călăuză decât dragostea creştinească şi blândeţea, şi avea cea mai puternică influenţă asupra tuturor. În toamna anului 1905, când valul pogromurilor din Rusia a ajuns şi în Basarabia şi s-a îndreptat spre Corneşti (satul unde a preoţit păr. Florov), dânsul cu cuvântul de păstor şi cu înfăţişarea lui de „om sfânt” (astfel cum era de mulţi numit) a ştiut să înlăture primejdia, aducând linişte şi în sufletul acelor oameni care venise tocmai să facă pogrom.

Cu sufletul lui curat şi blând, cu viaţa-i dreaptă, el a atras dragostea tuturor locuitorilor din târguşorul Corneşti, aşa încât la moartea lui şi evreii au făcut rugăciune pentru el în sinagoga lor, au asistat în biserică la înmormântare, iar la sfârşitul ceremoniei şi-au exprimat dorinţa să spună la mormânt o cuvântare despre viaţa şi faptele răposatului. E interesant că reprezentantul bisericii oficiale, blagocinul, nu le-a încuviinţat această cerere, crezând că e compromiţătoare pentru ortodoxism. Faima prot. Florov, ca preot cucernic şi „om sfânt”, a trecut departe peste hotarele parohiei lui.2

1 Popovschi Nicolae, Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruşi, Museum 2000, Chişinău, pag.233

2 Popovschi Nicolae, Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruşi, Museum 2000, Chişinău, pag.227

a consemnat Mihail BORTĂ

Posted in EI S-AU NĂSCUT ÎNTRE PRUT ŞI NISTRU | Leave a Comment »

CĂDEREA CREŞTINEASCĂ A MOLDOVEI ?

Posted by mihailmaster pe octombrie 6, 2007

mitropolitulvarlaammic.jpg

«Proorocii despre vremurile din urmă şi căderea creştinească a Moldovei» 

Descoperit de Paul de Alep într-un sipet al lui Duma Negru despre vremurile din urmă ale Moldovei, de la mitropolitul Varlaam. – După plecarea mitropoliţilor fanarioţi vor urma oameni nevrednici la scaunul Moldovei, care vor încerca să vândă dreapta credinţă.– Amestecurile de credinţă drept-măritoare, cu cele papistăşeşti şi păgâneşti nu vor mai fi o urâciune şi o urgie în faţa lui Dumnezeu.– Oamenii se vor vinde între ei, vor fi tăieri de sabie între fraţi pentru putere şi ranguri pământeşti.– Moldova va fi ruptă şi împărţită după bunul gust al puterii de la Răsărit, prin sfaturi mârşave şi ticăloase.– La vremea din urmă, o fiară roşie cu multe capete va înghiţI întreaga Europă creştină, iar oamenii se vor sălbătici mai rău ca fiarele.– Oamenii se vor înrăi şi vor strica obiceiurile pământului, înmulţindu-se între ei ca dobitoacelefără nici o ruşine, lepădând Sfânta Taină creştină a nunţii.– Vor defăima obiceiurile creştinesti, dedându-se la tot felul de obiceiuri străine, iar păgânii se vor amesteca cu sângele creştinesc. Mare urgie va fi atunci.– Domnii pământului vor fi oamenii vânduţi satanei, care nu vor mai purta grija poporului drtept-credincios.– Moşiile strămoşeşti vor fi călcate cu japca şi luate de străini dupâ bunul lor plac, lucru ne mai întâlnit în curgerea timpului în Moldova.– Biserica strămoşească va fi ruşinată de noile obiceiuri păgâneşti şi papistăşeşti, aduse cu sila de vlădicii lor cu apucături sataniceşti. Oamenii afierosiţi lui Hristos cu slujba veşnică, vor lepăda sfântul chip şi făgăduinţa înaintea lui Hristos, dedându-se la viaţa lumească dinainte.– La vremea din urmă, pământurile nu-şi vor mai da roada lor, pădurile vor fi tăiate, iazurile vor fi secate, oamenii vor vinde moşiile fără ruşine, uitând că strămoşii lor le-au păstrat cu sabia.– Legile creştineşti ale ţării vor fi lepădate, iar hrisoavele voievodale vor fi luate în râs, iar conducătorii netrebnici vor face legământ cu fiara apocaliptică.– Vlăstarele moldoveneşti, urmaşii domnilor şi boierilor de demult, se vor deda la obiceiuri şi apucături ieftine.– Bărbaţii vor schimba obiceiul Dumnezeiesc al demnităţii lor şi se vor acoperi cu straie femeieşti, iar femeile vor umbla precum bărbaţii.– Adunările din sărbători şi toate obiceiurile pământului vor fi schimbate în obiceiuri şi apucături sălbatice, păgâneşti, aducând în Moldova în locul jocului de sărbătoare, jocuri de la sălbatici.– La vremea de apoi, pe pământurile Moldovei, va domni sărăcia, jalea, moarte, spaima, frica şi omul nu va mai fi stăpân în bătătura lui.– Vor pune Domnii pământului biruri şi legi cum n-au mai fost de la întemeierea Moldovei.Vor pune biruri şi pe aerul lăsat de Dumnezeu.– Fiarele pământului şi păsările şi dobitoacele îşi vor schimba firea lor şi vor apărea altfel de dobitoace, iscodite după mintea omului, care vor fi slabe la trup şi fără de folos.– La vremea cea din urmă, oamenii se vor strânge unii lângă alţii în tot felul de născociri, lepădând truda satului, munca va fi o ruşine, ruşinea va rămâne un obicei, iar cei drepţI vor fi socotiţI nebuni. Se vor înşela unii pe alţii, crezând că asta e legea lui Dumnezeu.– Şi în cele din urmă, ultima rânduială a pământului: se vor dezgropa oasele strămoşilor şi părinţilor noştri, vor fi dărâmate bisericile, vor fi lepădate rânduielile creştineşti şi vor ieşi un soi de oameni, care tot în numele lui Dumnezeu vor face biserici fără cruce, vor nesocoti Sfânta Jertfă şi în cele din urmă o vor amesteca în slujire cu păgânii.– Aşa arată Apocalipsa Sfintei Cărţi a Scripturii că la vremea din urmă, când veţi vedea urâciunea pustiirii în locu cel sfânt, războaiele pe alocuri, urgiile şi uciderele între oameni, lepădarea pruncilor din pântecele femeieşti şi oameni căutând liniştea de la un capăt în altul al pământului, când graiurile se vor amesteca ca altă dată în Babilon şi sfârşitul va fi aproape.– Moldova cea frumoasă şi bogată, plină de daruri Dumnezeieşti, plină de locaşuri sfinte, plină de oameni harnici şi credincioşi, va cădea 1n mâinile păgânilor şi necredincioşilor, iar căderea ei va fi mai grea decât căderea Constantinopolului la vremea măritului nostru domn Ştefan cel Mare şi Sfânt.– Binecuvântat a fost pământul Moldovei şi neruşinată a fost ocara oamenilor, care prin faptele şi apucăturile lor strcate, vor întoarce pe voievozi în morminte şi vor face pe strămoşi să lăcrimeze sub glie, stând cu fruntea plecată în faţa Măritului Stăpân Hristos, pentru ruşinea lăsată de urmaşii lor.  Paul de Alep

_________________

Document din Moldova, dat de mitropolitu Varlaam mitropolitului Macarie cu prilejul călătoriei prin Moldova, adus de la pustnicii da la schitul lui Zosima din ţinuturile Neamţului cu titlul: «Proorocii despre vremurile din urmă şi căderea creştinească a Moldovei»

După http://www.arhivaromaneasca.wordpress.com

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »