Noua Galilee

Blog de gândire şi cultură Creştină

Înfricoşata Judecată – Cuvânt al Sfântului Ioan de Shanghai (Maximovici)

Posted by mihailmaster pe martie 2, 2010

Ziua Înfricoşatei Judecăţi.

Când va fi acea zi, nimenea nu ştie – ştie numai Dumnezeu Tatăl, iar semnele ei sânt arătate în Evanghelie şi în Apocalipsa Sfântului Ioan Bogoslovul. Apocalipsa, ne vorbeşte despre evenimentele dela sfârşitul lumii şi despre Înfricoşata Judecată, mai mult în pilde şi acoperit, iar Sfinţii Părinţi ne-au tâlcuit acele chipuri şi pilde, dar mai avem şi adevărata Predanie a Bisericii, care ne vorbeşte foarte clar despre semnele apropierii sfârşitului lumii şi despre Înfricoşata Judecată.

Înainte de sfârşitul vieţii pământeşti, în lume vor fi tulburări, războaie, certuri între fraţi şi între oamenii de acelaş neam, foamete şi cutremure de pământ.

Oamenii vor fi chinuiţi de frică şi istoviţi de aşteptarea unor mari calamităţi. Şi aceea nu va mai fi viaţă, şi nici bucurie a vieţii, ci o chinuitoare stare de decădere dela viaţă. Iar decăderea aceasta va fi nu numai dela viaţă, ci şi dela credinţă, “şi Fiul Omului venind, găsi-va oare credinţă pre pământ”?

Oamenii vor deveni mândri, nemulţămitori, vor nega Legea lui Dumnezeu. Iar odată cu decăderea dela viaţă, va fi şi o sărăcire a vieţii morale.

Va fi o împuţinare a binelui şi o creştere răului.

Despre această vreme ne vorbeşte Sfântul Apostol Ioan Bogoslovul, în a sa de Dumnezeu insuflată creaţie, numită Descoperirea sau Apocalipsa. El singur spune, că “era în Duh” atunci când o alcătuia: iar aceasta înseamnă, că singur Duhul Sfânt era în el, atunci când soarta Bisericii şi a întregii lumi i s-au descoperit lui în felurite chipuri şi pilde, şi de aceea ea se numeşte – Dumnezeiasca Descoperire.

Iar soarta Bisericii, Apocalipsa ne-o prezintă în chipul unei femei, care în acele vremuri se va ascunde în pustie: ea nu se va manifesta în viaţa socială. Aşa cum se întâmplă astăzi în Rusia.

Căci în viaţa socială, puterea va fi concentrată în mâinile unor anumite cercuri, care vor face posibilă apariţia antihristului.

Iar antihristul va fi un om şi nu un diavol întrupat.

“Anti” – înseamnă vechi, dar în acelaş timp înseamnă şi “în loc de” sau “împotrivă”.

Antihristul – este un om, care vrea să fie în locul lui Hristos, să-i ocupe locul Lui şi să aibă ceea ce trebuie să aibă Hristos: adică el vrea să aibă fascinaţia lui Hristos şi puterea asupra întregii lumi.

Şi antihristul va obţine această putere, mai înainte de pieirea sa şi a întregii lumi. El va mai avea şi un aghiotant – un vrăjitor, care cu puterea falselor sale minuni, va împlini voia antihristului şi îi va ucide pe oamenii care nu vor recunoaşte autoritatea lui. Dar înaintea pieirii antihristului, vor apărea doi drepţi, care îl vor demasca. Vrăjitorul îi va ucide pe dânşii şi trupurile lor vor sta trei zile neîngropate, şi întru acele zile va fi triumful maxim al antihristului şi al tuturor slugilor lui.

Şi deodată, cei doi drepţi vor învia, iar antihristul cu toate oştile lui vor fi în mare tulburare şi groază. Atunci şi antihristul fără de veste va cădea mort, ucis de puterea Duhului Sfânt.

Ce se ştie despre omul-antihrist?

Originea lui este necunoscută: tatăl său, nu ne este cunoscut cu desăvârşire, iar despre mama sa, se ştie, că este o ticăloasă, pretinsă fecioară. Ahtihristul va fi jidov, din seminţia lui Dan. Iar în acest sens, Sfinţii Părinţi văd un indiciu la proorocia Părintelui Iacov, care înainte de moartea sa, proorocind despre viitorul urmaşilor săi, în privinţa seminţiei lui Dan a spus, că el, între urmaşii săi va fi: “Un şarpe în cale, care va vătăma calul şi atunci călăreţul va cădea răpus”: ceea ce înseamnă, că el va acţiona cu viclenie şi răutate. Sfântul Apostol Pavel prezice, că mai înainte de sfârşitul lumii, mulţi dintre evrei se vor întoarce şi vor crede în Hristos. Şi Sfântul Apostol Ioan Bogoslovul ne vorbeşte în a sa Apocalipsă, despre mântuirea celor “o sută patru zeci şi patru de mii pecetluiţi din toată seminţia fiilor lui Israel”, iar între pomenirea seminţiilor mântuite – seminţia lui Dan, lipseşte.

Antihristul va fi foarte inteligent şi înzestrat cu o deosebită iscusinţă în a se comporta şi a manipula cu oamenii. El va fi fermecător şi dezmierdător.

Iar asupra acestui subiect, foarte mult a lucrat filosoful Vladimir Soloviov. El a folosit toate materialele posibile, şi nu numai cele ale Sfinţilor Părinţi, dar şi cele musulmane, privitoare la această temă, încercând să închipuie venirea şi personalitatea antihristului. Şi până la urmă, el a reuşit să elaboreze un tablou convingător.

Dar până la venirea antihristului, în lume deja se pregăteşte posibilitatea apariţiei lui, adică: “taina fărădelegii se lucrează”. Iar puterile care fac posibilă apariţia sa, mai întâi de toate luptă împotriva autorităţii legitime a monarhiei. Sfântul Apostol Pavel spune, că antihristul nu va putea să apară, până nu va fi înlăturat “stăpânitorul”.

Sfântul Ioan-Gură-de-Aur ne tâlcuieşte, că stăpânitorul – înseamnă autoritatea legitimă şi blagocestivă. Iar o asemenea autoritate luptă împotriva răului, cu puterea autorităţii sale. Dar fiindcă “taina fărădelegii” se lucrează în lume, pentru aceasta ea luptă împotriva unei asemenea cucernice autorităţi. Ea îşi doreşte o asemenea autoritate, care să nu lupte împotriva răului, cu puterea autorităţii, ea vrea o autoritate a fărădelegii. Iar când “taina fărădelegii” va dobândi aceasta definitiv, atunci nimic nu va mai împiedica apariţia antihristului.

Antihristul fiind fermecător, inteligent, mângâitor – va fi şi milostiv. El va face milostenie şi fapte bune. Dar milostenia şi binele, el nu le va face de dragul milosteniei şi a binelui, dar pentru a-şi întări autoritatea. Iar atunci când el îşi va întări puterea autorităţii sale într-atât, încât toată lumea va fi la picoarele lui şi îl va recunoaşte, atunci el îşi va arată adevarăta sa faţă.

Capitală, el îşi va face în Ierusalim, deoarece aici Mântuitorul şi-a descoperit lumii Dumnezeieasca Sa învăţătură şi Personalitate, şi de aici toată lumea a fost chemată la veşnica fericire a mântuirii şi a binelui.

Dar lumea nu L-a primit pe Hristos, ci L-a răstignit în Ierusalim, iar în vremea antihristului, toată lumea îi va recunoaşte puterea autorităţii sale şi Ierusalimul va deveni capitala întregii lumi.

Dobândind culmea puterii, antihristul va cere tuturor oamenilor să recunoască, că el a dobândit ceea, ce nici odată vre-o altă putere pământească şi nimeni nu a mai putut dobândi, şi va cere să i se închine lui ca unei “fiinţe supereme”, ca unui dumnezeu.

Vladimir Soloviov, ne descrie foarte bine caracterul activităţii sale în calitate de “cârmuitor suprem”. El va împlini plăcerile tuturor, cu o singură condiţie – să-i recunosacă puterea supremei sale autorităţi. El va înlesni şi viaţa Bisericii, căci îi va îngădui săvârşirea slujbelor dumnezeieşti, îi va promite şi zidirea unor măreţe temple, însă acestea toate numai cu singura condiţie: de a-l recunoaşte şi de a i se închina lui ca unei “fiinţe supereme”.

Antihristul va avea o ură personală faţă de Hristos, căci va vedea în El un concurent şi de aceea îL va trata ca pe un vrăjmaş personal. El va trăi în această ură, şi îl va bucura foarte lepădarea oamenilor de Hristos şi de Biserică.

În vremea antihristului va fi o cădere masivă dela credinţă. Mulţi episcopi vor trăda credinţa, iar pentru a se îndreptăţi vor argumenta cu strălucita bunăstare a Bisericii. Căutarea unui compromis – va fi starea sufletească caracteristică oamenilor acelor vremi. Sinceritatea mărturisirii va dispărea. Oamenii vor căuta să-şi îndreptăţească căderea lor cu foarte multă subtilitate, iar răul mângâietor va întreţine o asemenea dispoziţie generală. Atunci în sufletele oamenilor va fi obişnuinţa îndepărtării dela adevăr şi dulceaţa compromisului şi a păcatului.

Antihristul toate le va îngădui oamenilor, numai ca ei “căzând să i se închine lui”.

Aceasta şi-a dorit-o nu numai diavolul, şi nici la oameni năzuinţa aceasta nu este o noutate: împăraţii romani de asemenea erau gata să le acorde creştinilor toată libertatea, numai ca ei să recunoască dumnezeirea lor şi supremaţia autorităţii lor dumnezeieşti. Şi ei îi munceau pe creştini numai pentru aceea, că rămâneau tari până la sfârşit în mărturisirea lor: “Domnului Dumnezeului tău să te închini, şi Lui Unuia să-I slujeşti”.

Toată lumea se va închina antihristului. Şi Sfântul Ioan Bogoslovul ne spune, că toţi cei ce i se vor închina lui, vor avea pe mâna dreaptă sau pe frunte un semn. Însă nu se ştie, dacă acesta va fi cu adevărat un semn aplicat peste trupul omului, sau este numai o expresie metaforică, o alegorie, despre faptul, că oamenii vor recunoaşte nevoia de a se închina antihristului şi că a lor voinţă, va fi cu desăvârşire subordonată lui. Iar noi am văzut deja, în multpătimitoarea noastră Patrie, cum numai cei fideli puterii şi cei care purtau semnul apartenenţei la această putere, puteau să se folosească de toate drepturile şi privelegiile, în timp ce restul rămâneau lipsiţi de orice drept.

Iar în vremea unei asemenea subordonări desăvârşite a voinţei şi conştiinţei întregii lumi antihristului, vor apărea şi cei doi drepţi, pomeniţi mai sus, care vor propovădui credinţa şi îl vor demasca pe antihrist fără de frică.

Dar cine sânt oare aceşti “doi martori”, “doi măslini” sau “două sfeşnice” – după cum îi numeşte Sfânta Scriptură?

După Predania Bisericii, aceştea sânt drepţii care nu au gustat moartea: Sfinţii Prooroci Enoh şi Ilie. Şi după Apocalipsă, aceşti drepţi care încă nu au gustat moartea, o vor gusta pentru numai trei zile, iar după cele trei zile se vor scula din morţi.

Moartea lor, va trezi antihristului şi slugilor lui o mare bucurie şi jubilare. Dar învierea lor, îi va arunca pe ei într-o şi mai mare tulburare şi groază.

Iată atunci va veni şi sfârşitul lumii.

Sfântul Apostol Petru zice, că prima lume, a fost creată din apă şi a pierit tot prin apă. Iar aici expresia “din apă” – înseamnă chipul haosului materiei, a masei fizice – dar a pierit “prin apa” potopului.

“Iar cerurile aceste de acum şi pământul cu al Aceluiaş cuvânt sânt puşi subt păstrare, păzinduse focului”. “Şi pământul şi cele de pre dânsul lucruri vor arde”.Toate stihiile se vor aprinde. Şi lumea aceasta de acum, va pieri într-o singură clipă. Într-o clipă totul se va schimba!

Şi se va arăta “semnul Fiului lui Dumnezeu” – semnul Crucii.

Atunci toată lumea, care de bună voie s-a supus antihristului, va “plânge” cu amar. Şi toate se vor sfârşi, pentru totdeauna. Antihristul este mort. S-a sfârşit cu împărăţia cea luptătoare împotriva lui Hristos. Iar odată cu sfârşitul a venit şi răspunderea. Răspundere înaintea adevăratului Dumnezeu.

Tot atuncea, din munţii Palestinei va apărea şi sicriul Legii. Sfântul Prooroc Ieremia l-a ascuns, împreună cu focul cel sfânt, într-o fântână adâncă. Iar când din fântâna aceea au scos apă – ea s-a aprins. Dar sicriul nu l-au găsit.

“Sfârşitul lumii” – nu înseamnă şi distrugerea lumii, ci numai schimbarea ei.

Toate se vor schimba deodată, într-o clipeală de ochi. Şi morţii vor învia cu trupuri noi: vor fi tot trupurile lor, dar înnoite, aşa cum a înviat şi Mântuitorul, cu al Său trup, pe care se puteau vedea urmele rănilor dela cuie şi suliţă, dar acum acest trup avea şi însuşiri noi, şi în acest sens, era un trup nou. Dar încă nu ne este clar, dacă acest nou trup va fi la fel cu trupul cel nou creat al lui Adam, sau acesta va fi un trup cu totul nou.

Va veni şi Domnul pe nor, în mare slavă. Dar cum Îl vom vedea? Cu ochii cei duhovniceşti. Chiar şi acum, în vremea noastră, oamenii cei drepţi la ieşirea sufletului lor, văd ceea ce nu pot vedea şi ceilaţi, care stau împrejurul muribundului.

Şi vor răsuna trâmbiţele cu glas mare şi cu putere! Ele voe răsuna în suflete şi în cugete. Şi deodată în cugetul omului, toate se vor lămuri. Sfântul Prooroc Daniil, vorbind despre Înfricoşata Judecată, ne spune, că la prestol va sta un Judecător Bătrân, vechi de zile, iar în faţa Sa va fi un râu de foc. Focul – este un element purificator. El arde păcatul. Şi amar omului aceluia, la care păcatul s-a transformat înt-o însuşire firească: atunci focul îl va arde şi pre însuşi omul acela!

Acel foc se va aprinde înlăuntrul omului: căci văzând Crucea, unii se vor bucura, iar alţii se vor tulbura de groază şi deznădejde.

Şi întru acest fel, deodată oamenii singuri se vor alege, aşa cum se arată în Sfânta Evanghelie despre Dreptul Judecător, că încă mai înainte de Judecată, unii vor sta de-a dreapta, iar alţii de-a stânga Lui: căci pe ei îi va despărţi propria lor conştiinţă lăuntrică. Însăşi starea lăuntrică a sufletului omului îl va arunca pe el înt-o parte sau în alta, la dreapta sau la stânga.

Şi cu cât mai conştiincios, şi mai insistent îl caută omul pe Dumnezeu în vremea vieţii sale, cu atât mai mare îi va fi şi bucuria lui, atunci când va auzi – “veniţi la Mine, blagosloviţii Tatălui Meu”. Şi dimpotrivă: aceleaşi cuvinte, vor chema foc şi groază asupra celor, care în vremea vieţii lor nu L-au voit pe El, care s-au ferit de El, care au luptat împotriva Lui şi L-au hulit!

Înfricoşata Judecată nu ştie de martori sau stenograme!

Toate sânt înregistrate în sufletele omeneşti, în “cărţile conştiinţei” şi aceste înregistrări, aceste “cărţi” se vor deschide la Judecată. Şi atunci toate vor fi clare tuturor, şi sie însuşi.

Şi vor merge unii spre bucuria cea veşnică, iar alţii spre groaza cea veşnică.

Iar atunci când se vor “deschide cărţile conştiinţei” – va deveni clar, că rădăcinile tuturor viciilor se află în sufletul omului. Iată, de pildă, beţivul sau curvarul: când moare trupul lui, cineva poate gândeşte, că odată cu trupul moare şi păcatul. Nu! Dacă sufletul avea o înclinaţie spre păcat şi sufletul lui se îndulcea de acel păcat, şi dacă sufletul nu s-a pocăit de acel păcat şi nu s-a eliberat de el, atunci sufletul acela se va înfăţoşa la Înfricoşata Judecată cu aceeaş poftă de păcat. Şi acea poftă, el nici odată nu o va putea satisface şi de aceea, în acest suflet va fi numai suferinţă şi ură. Iar pentru groaznicele chinuri în care se va afla, sufletul acesta îi va acuza şi îi va urî, pe toţi şi pe toate. Aceasta “va fi scrâşnirea dinţilor” neputincioasei răutăţi şi focul cel nestins al urii.

“Gheenna focului” – este focul lăuntric. “Aici va fi focul cel nestins şi scrâşnirea dinţilor”. Acesta este iadul – starea lăuntrică de iad.

A tradus din limba rusă, Dumitru Lăpuşneanu

din broşura dedicată canonizării Sfinţitului Ioan de Shanghai, noului făcător de minuni, editată de Eparhia Europei Occidentale a Bisericii Ruse din exil, la Villemoisson, Franţa, anul 1996.

Vineri 13 Februarie, 2010, Chişinău.

4 răspunsuri to “Înfricoşata Judecată – Cuvânt al Sfântului Ioan de Shanghai (Maximovici)”

 1. Un om care iubește dreptatea said

  Eu nu neg, nu spun că cele ce sun scrise aici nu-s bine spuse. Problema este alta. Creștinul ortodox, observ de la o vreme, pe diverse pagini de internet și nu numai, că este preocupat în mod obsesiv de sfârșit, de Apocalipsă. Iar acest lucru deturnează atenția creștinului ortodox de la unele probleme extrem de grave pe care le are Ortodoxia la noi, mai precis Instituția BOR. Probleme grave, strigătoare la cer chiar, și care pot duce până la urmă la pieirea unui neam. O să piară acest neam cu mult înainte de a veni Apocalipsa, dacă nu ne trezim.
  Cu gândul la sfârșitul lumii, creștinul se resemnează și nu mai luptă cu provocările lumii de azi, nu mai vede cauza răului ce ne macină acum, nu mai luptă cu el. Se alege praful și de credință și de țară și de tot, căci, nu-i așa, vine sfârșitul. Mă întreb cui folosește toată această inflație de scrieri apocaliptice, ce ne-a năpădit de la o vreme încoace.
  Am stat și m-am întrebat de ce peste această țară, care a dat mult sânge pentru cauza creștină, apărând cu un preț greu lumea creștină de invazia musulmană, a căzut pradă blestemului comunist. De ce a permis Dumnezeu acest lucru? Și multă vreme nu am găsit un răspuns. Dar acum îl am.
  A apărat Dumnezeu această țară aflată la răscruce de vânturi și la intersectări de mari imperii și puteri, atâta timp cât am ținut credința dreaptă și nu ne-am bătut joc de ea.
  Din momentul în care înalta ierarhie a început să se închine la idoli, batjocorind pe Dumnezeu, totul, dat totul, subliniez, s-a schimbat pentru această țară și acest neam.
  În perioada interbelică, parte din înalta ierarhie, și nu numai, a început să se închine la vițelul de aur al masoneriei, au început să se închine practic lui antihrist. Prin 37 Sinodul a dat o hotărâre care condamna masoneria ca fiind antihristică, dar totul a rămas pe hârtie, pentru că oamenii și-au văzut în continuare de treburile lor, fără să le pese câtuși de puțin de ea. Încă o batjocură la adresa lui Dumnezeu. Și știm din Sfânta Scriptură, cum a fost pedepsit poporul care și-a bătut joc de credință și de Dumnezeu, chiar dacă era unul ales. Ce să mai zicem de noi?
  Ne-a dat Dumnezeu pedeapsa dezastrului comunist. Am mai spălat obrazul acestui neam prin martiriul din temnițele comuniste. Din nou Dumnezeu ne-a dăruit libertatea în dec. 1989. Și din nou noi ne batem joc de El acum. Mult mai rău, cu mult mai rău decât în perioada interbelică. Stau și mă întreb ce va veni peste noi acum.
  Toată lumea este ca hipnotizată și nu mai vede cauza răului acum, spunea și Părintele Iustin Pârvu în rev. Atitudini, îndemnând acest neam să se întoarcă la tradiție. Și tradiția acestei țări înseamnă credința autentică, nu înseamnă masonerie și mai nou ecumenism.
  Acum ierarhia Bisericii (parte din ea, că restul are ochii închiși făcându-se, din lașitate, că nu vede) nu se mai închină la un singur vițel de aur, am evoluat, se închină la doi viței de aur, al masoneriei și al ecumenismului.
  Și creștinul ortodox se face că nu vede. Mulți dintre noi au creierele spălate și pupă mâna la lupi îmbrăcați în blană de oaie. Și chiar dacă vede, într-un tembelism notoriu pentru acest neam, zice: lasă că are grijă Dumnezeu.
  Dacă un om nu mai face curățenie în casa lui și lasă gunoiul să se împuțească în ea, înseamnă că nu-l mai interesează acea casă. Dumnezeu, pe departe de a fi firmă de clining, vrea să vadă dacă pe noi ne mai interesează casa noastră numită Biserică.
  După revoluția din dec. 1989 trebuia să ne facem curățenie în casă, dar noi am lăsat gunoiul să se împută mai rău decât în perioada comunistă. Toate slugile comuniste și securiste trebuiau date afară din fruntea BOR. Trebuia ales un nou Sinod și un nou Patriarh, și atunci alta ar fi fost soarta noastră acum. Țara se află acum la pământ, înglodată în datorii, industria și agricultura sunt aproape inexistente, românii își iau lumea în cap.
  Comuniști și securiști am păstrat în fruntea Instituției Bisericii, de comuniști staliniști ca Ion Iliescu și de securiști am avut parte și în fruntea țării.
  Dacă Coibotea și banda lui de securiști reciclați în sutană, care și-au schimbat stăpânul acum, și se închină idolului mason adică lui Lucifer, precum și idolului ecumenist (erezia ereziilor, cum o numește Sf. Părinte Arsenie Boca), nu vor fi alungați, atunci peste această țară va veni un dezastru mai mare decât cel comunist, mult mai mare.
  Iar creștinul ortodox, la Judecată, nu va avea scuza că a dormit. Poate el să se spovedească și să se împărtășească în fiecare săptămână, în fiecare zi chiar, am convingerea că nu va trece la judecată cu scuza că a dormit, sau că a mers cu ochii închiși să nu vadă spurcăciunea și batjocura la adresa lui Dumnezeu, ce s-a instituit în BOR. De fapt se împărtășește cu nevrednicie.
  Judecătorul este Unul singur și ne va judeca pe noi toți. Eu nu vreau să mă fac părtaș cu cei care azi conduc BOR, pentru că aceștia vor avea mâinile pătate de sângele poporului român.
  Nu va mai apuca neamul acesta Apocalipsa, dacă nu-și va face curățenie în Instituția Bisericii.
  Eu atât mai vreau să spun: Dumnezeu nu ne-a uitat. Dacă acest popor își va face curățenie în Biserică, atunci va depăși toate greutățile de acum și va renaște. Dacă nu, atunci va pieri în mod rușinos.
  Mai mult de atât spun eu. Dacă acest neam își va face curățenie în Instituția Bisericii și se va întoarce cu adevărat la Dumnezeu, atunci s-ar putea să joace un rol cu totul și cu totul aparte în istoria lumii creștine.

 2. Dimitrie Lapusneanu said

  Dumneata, draga „omule iubitor de dreptate”, esti mult mai „apocaliptic”,ca sa nu zic chiar sumbru in zugraveala pe care o faci Bisericii si neamului nostru multpatimitor. Si apoi, nu cred ca Sfintii si de Dumnezeu purtatorii nostri Parinti (atentie mare!), nu stiau ce fac, atunci cand scriau aceste cuvinte (iarasi atentie!) de Dumnezeu insuflate, despre sfarsitul lumii. Pe un crestin adevarat, aceste cuvinte nu-l sperie, ci mai degraba il bucura. Iar noi, pacatosii,nu facem decat o simpla datorie de crestin, asa cum ne mana bunul Dumnezeu si propria constiinta. Si, ma rog de ne iarta, daca te-am trezit putintel din amorteala dulceaga a vietii acesteia desarte si amagitoare. Dumnezeu sa ne ajute sa scapam de antihrist si de toate uneltirile lui. Este foarte bine ca aveti o parere oarecare, mai rau ar fi sa fiti cu totul adormit. Dumnezeu sa va intareasca sa puteti duce Sfanta Cruce pana la capat si atunci va veti intalni si cu Dreptatea cea vesnica (de care suneti atat de insetat), care este Singur Dumnezeu.

 3. Un om care iubește dreptatea said

  Dragă domnule Dimitrie Lăpușneanu,
  Mă bucur când cineva îmi citește postările, chiar dacă respectivul nu este de acord cu cele scrise de mine.
  Am spus din capul locului că eu nu contest cu nimic scrierile Sf. Părinți pe teme apocaliptice. Nu aș îndrăzni să o fac, pentru că ei în primul rând sunt sfinți, iar eu sunt departe de această măsură a lor.
  Ceea ce contest eu este discernământul nostru, al oamenilor din ziua de azi. Dacă unele din cele scrise și prorocite de unii Sf. Părinți se regăsesc în ziua de azi, asta nu înseamnă că a venit sfârșitul, nu înseamnă că vremea antihristului din Apocalipsa Sf. Ioan Teologul a și venit.
  Și lucrul acesta nu-l spun din cauza fricii de sfârșit, ci din durere, dintr-o mare durere pe care o am atunci când mă uit la cele ce se întâmplă în Biserica noastră acum, precum și în țară.
  Și dacă tot veni vorba despre Biserică, trebuie spus că Instituția Bisericii Ortodoxe Române nu mai are nici un fel de legătură cu poporul dreptcredincios. Atenție, mă refer la Instituție. Instituția Bisericii nu mai are nici un fel de legătură cu neamul, ci doar cu interesele masoneriei, ale ecumenismului, ale integrării în UE, ale cercurilor de interese care urmăresc pe toate căile distrugerea credinței, precum și a neamului. N-o spun doar eu un prea nevrednic, o spune Duhovnicul neamului românesc Părintele Iustin Pârvu, dar glasul lui sună în pustie, că nimeni nu-l aude.
  Și unul din motivele că mai nimeni nu-l aude, este că noi stăm cu toții cu ochii ațintiți pe sfârșit și pe antihristul ce deja a și venit. Nu-i așa? Să nu ni se lungească nouă urechile de atâta așteptare, iar țara și credința să se ducă cu totul de râpă!!!
  Hipnotizați cu toții de ideea sfârșitului și gâdilați în amorul propriu de măreția bătăliei ce-o avem de dat noi cu antihrist, uităm de provocările reale ale lumii de azi, nu ne mai achităm în fața lui Dumnezeu de datoria de creștini aici și acum. Dacă în trecut prigoana venea din exterior și creștinul trebuia să lupte cu fiare în arenă, acum creștinul trebuie să lupte cu iudele și cu lupii îmbrăcați în blană de oaie de la interior, care vor să vândă și credință și țară și tot. În trecut aceste iude au slujit partidul și securitatea, iar acum slujesc masoneria și ecumenismul. Sunt cățărate în vârful Instituției BOR, sfidează și țară și popor, dar noi dormim hipnotizați fiind de venirea lui antihrist. Păi antihriști au fost și vor fi mereu. Astăzi îi avem printre cei ce conduc Instituția BOR.
  Dar marea majoritate dintre noi dorm, sau au orbit cu desăvârșire.

  Două lucrări rămân totuși de referință: Apocalipsa Sf. Ioan Teologul și Cartea profetului Daniel, pentru a călăuzi creștinul în vremurile ce vor veni. Rămân de referință pentru că fiind incluse în Sf. Scriptură, au cu siguranță pecetea Duhului Sfânt.
  Umila mea părere este că mai este multă vreme până ce se vor plini cele ce sunt scrise în cap. 13 din Apocalipsă, pentru că multe din cele scrise în Apocalipsă nu s-au împlinit încă. Chiar dacă acum acele acte biometrice ne dau impresia că s-au împlinit. Și dacă multe lucruri din Apocalipsă nu s-au împlinit și noi spunem acum că a venit sfârșitul, înseamnă că îl contrazicem pe Sf. Apostol Ioan și implicit pe Sfântul Duh care i-a dictat Cartea Apocalipsei. Și nu este acesta un păcat împotriva Duhului Sfânt? Să luăm bine aminte la aceste lucruri, pentru că este și scris: „iar de va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei profeții, Dumnezeu îi va scoate lui partea din pomul vieții.” (Ap.22,19) „Va scoate” înseamnă aici nu doar a tăia, a modifica, ci poate însemna și a nesocoti unele dintre cele ce sunt scrise acolo.
  Iar în Cartea lui Daniel stă scris:
  „Iar tu, Daniele, închide cuvintele și pecetluiește cartea … , până ce mulți vor fi învățați și cunoașterea va spori.” (Dn.12,4)
  Venim noi acum și din mândrie ne considerăm pe noi înșine vrednici și pregătiți să înfruntăm vremile din urmă.
  Păi vă spun eu, cu mici, foarte mici excepții, noi suntem ca o muscă fără cap, ca o turmă bleagă și oarbă și nici unul dintre noi nu-și va salva sufletul dacă acum ar veni antihristul. Dacă un mic copil al lui satan precum Ion Iliescu a fost în stare să prostească o țară întreagă și să o ducă de râpă, atunci ce să mai zic de pregătirea noastră de a da piept acum cu însuși tatăl minciunii.
  Eu nu pot avea aprecieri sumbre la adresa Bisericii și a neamului. Pentru că în capul Bisericii stă în mod nevăzut chiar Hristos. Iar neamul este și acela din care fac și eu parte, cu sufletul, nu doar cu numele. Eu doar avertizez, îmi fac datoria de conștiință să avertizez. Dacă santinelele rânduite să avertizeze cetatea și care au salarii mai mari decât președintele țării, cu toate că au depus votul sărăciei, nu-și mai fac datoria, trebuie să-și asume cineva și acest rol, pe gratis, fără să câștige nici un ban și să-și mai piardă și timpul pe deasupra.
  Fiți conștient că Dumnezeu nu lasă turma lui nepregătită să facă față teribilelor vremuri din urmă. Ne spune Duhul Sfânt prin gura profetului Daniel că vremurile de sfârșit nu vor veni până ce mulți nu „vor fi învățați și cunoașterea va spori”. Este vorba evident de cunoașterea întru cele ale lui Dumnezeu, care-i va fi dată creștinului la momentul potrivit, spre a putea face față și a înfrunta vremurile din urmă.
  „Se vor scula hristoși mincinoși și profeți mincinoși și vor face semne mari și minuni, ca să-i amăgească, de va fi cu putință, și pe cei aleși.” (Mt. 24, 24) în vremurile din urmă. Vom face noi față acum acestora fără să ne pierdem sufletul, știut fiind că pe noi acum ne înșeală orice bufon o dată la 4 ani? Am văzut oameni care se spovedesc și se împărtășesc în fiecare săptămână și care și-au vândut sufletul pentru câțiva arginți promiși în plus la salariu, în campania electorală, de niște hoți care au devalizat până acum o țară întreagă. Unde este morala creștină? Noi nu facem față acum unor lucruri mărunte, ne pierdem sufletul pentru niște lucruri mărunte, dar ne batem cu pumnul în piept că noi suntem eroii care vom înfrunta vremurile apocaliptice.
  Eu zic să ne smerim, că nu suntem noi cei care vom participa la înfruntarea finală. Nu suntem vrednici.

  Mesajul meu este acesta:
  Întrucât poporul evreu nu a primit pe Dumnezeu Iisus Hristos, un nou popor ales va fi chemat de Dumnezeu spre a călăuzi întreaga lume creștină în vremurile apocaliptice ce vor veni. Un nou popor va primi de la Dumnezeu și priceperea și cunoașterea necesară spre a traversa Apocalipsa. Spre a nu se lăsa înșelați de profeții cei mincinoși care vor face mari semne și minuni, și spre a întâmpina cu adevărat a Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos.
  Să dea Dumnezeu ca noi să fim poporul acela!
  Dar nimeni nu va primi nici un dar de la Dumnezeu, dacă nu s-a curățit de toată spurcăciunea și ”urâciunea pustiirii” ce domnește astăzi la noi. Închinarea la idoli din partea celor ce slujesc masoneria și ecumenismul din fruntea Instituției BOR nu poate aduce nici un dar pentru poporul păstorit, ci doar distrugerea. Lucrul acesta din urmă nu-l spun eu, ci Sfânta Scriptură referitor la poporul ce se lasă „păstorit” de cei care-L batjocoresc pe Dumnezeu închinându-se la idoli.
  Acesta este „sumbrul” meu mesaj.

 4. Dimitrie Lapusneanu said

  Draga Omule Iubitoriu de Direptate, pe la inceputul veacului XX, pe un Batran de prin muntii Moldovei, l-a intrebat un ucenic: Parinte, dar cand o sa fie sfarsitul lumii? Iar batranul i-a raspuns: Fiule, dar de ce te intereseaza sfarsitul lumii si nu te intereseaza sfaritul tau?
  La aceeasi intrebare, alcelasi batran (sau altul)a raspuns altui ucenic: Cand vei vedea ca nu va mai fi carare intre vecin si vecin, sa stii, ca atunci este sfarsitul lumii. Insa aceasta intrebare, are foarte multe raspunsuri, dupa intelesul fiecaruia. Unii Batrani spun ca, cuvantul lume, provine dela latinescul lumen, ceea ce inseamna – lumina, si prin urmare, atunci cand va fi sfarsitul luminii lui Hristos in mintea, in inima si pe buzele oamenilor, atunci va fi si sfarsitul lumii, iar caderea soarelui, a lunii si al stelelor este caderea mai marilor si mai micilor luminatori ai bisericii… si, tot asa. E c-am adanca treaba asata, mai frate, iubitor de Dreptate si bine ca esti iubitor de dreptate si nu de minciuna. Tine-o asa, cu Dreptatea pana la capat si Dumnezeu sa te ajute. NU te te da, nu te lasa. Dumnezeu sa ne ajute pe toti Crestinii sa nu ne lepadam de Credinta,Nadejde si Dragoste.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: