Noua Galilee

Blog de gândire şi cultură Creştină

Ce ziceau părinţii români dela Sfântul Munte?

Posted by mihailmaster pe martie 26, 2010

Fraţi creştini, dăm curs unui fragment (probabil dintr-o carte sau broşură a vremii) de unde se vede atitudinea foarte vehementă a părinţilor români dela Sfântul Munte, împotriva schimbării calendarului sau (şi mai ales) împotriva acelora, care au făcut această schimbare necanonică. Rugăm pe multstimaţii cetitori, de pe ambele maluri ale Prutului şi nu numai, că dacă cineva cunoaşte din ce carte este acest fragment (pentru că noi, din păcate, deţinem numai aceste patru pagini 30, 31, 32 şi 33) să ne dea de ştire, adică să ne dea şi nouă. De acemenea, prin această rubrică nou înfiinţată, invităm pe toată lumea creştină de expresie românească (pe care îi doare aceast păcat şi nedreptate ce s-a comis de către ierarhii Bisericii şi puterea politică de atunci, în contra poporului nostru, a simplilor creştini, care după cum se vede cu ochiul liber din ecourile vremii, au fost mai mult violaţi, forţaţi să accepte schimbarea calendarului, decât convinşi), să se implice activ într-o dezbatere vie, ce cu vremea ar putea lua o amploare mai mare şi care ar duce spre un rezultat mult aşteptat – revenirea Bisericii Mamă la fireasca stare de lucruri – calendarul Iulian. Dumnezeu să ne ajute la scopul cel bun!

“…Această stăpânire nehirotonisită, n-au avut pe Dumnezeu în inima lor, ci duh de vicleşug (Os. 2, 14). Această stăpânire nehirotonisită, au apostasiat contra lui Dumnezeu cu toate ascultările ei (Dan. 7). Şi iată acum s-au babilonit tot pământul şi trebuie a plânge (Ams. 9; Sof.1, 21; Ioi.1, 13 şi 2, 12; Isa.13), căci din toată Sfânta Scriptură se vede că (acuma) este împărăţia răutăţilor, a celor 7 duhuri (Ams. 2, 8). Boierii ei, sânt boierii întunericului celui de miază noapte şi călătoresc jos la iad: pe împăraţi (probabil creştini- n.n.) îi nimicesc, din ţară îi izgonesc şi ei călătoresc alăturea cu Agaria – împărăţia turcilor lui Kain (Iezec. 32, 22 şi Pild. 21, 16). Vedeţi fraţilor, că arhiereii înşelându-se au dus toată lumea în rătăcire?! Căci astăzi, dacă ar voi cineva din turci sau evrei să vină la creştinătate, nu mai ştie la care să vie, căci sunt peste 400 de secte de creştini. Au 400 de Dumnezei şi de Hristoşi sunt? Numai aceia vor fi adevăraţi, care vor sta în toate aşezământurile cele drepte. Acuma arhiereii şi preoţii sunt funcţionari de stat, care afară de lege, au supus Biserica lui Hristos – statului. Ei sânt trădătorii Împărăţiei lui Dumnezeu şi noi nu trebuie să-i ascultăm, ci să fugim de ei ca de ciumă. Vedeţi, că împărăţia creştinească este mai presus de orişice împărăţie, dacă este şi împăratul creştin (Efes.6, 12-16; Filip.1, 16; Fapt. Apost.3, 4). Vedeţi de ce popii şi arhiereii lui Dia au supus Biserica lui Hristos, statului – căci ei nu cunosc nici un Dumnezeu. Apoi cum rămâne cu cuvântul Sfintei Evanghelii a Domnului nostru Iisus Hristos, cea dela Mateiu, cap. 6, ver.18 şi cap.11, ver. 23? Oameni, cunoaşteţi, că starea de lucruri în care ne găsim noi astăzi cu Biserica, este că noi numai presupunem că ar fi Domnul nostru Iisus Hristos, acel Prooroc şi Împărat şi Om, după cum scrie la Sfânta Scriptură. Şi acum, ori şi în ce fel, aceşti preoţi şi arhierei – nevrednici sunt de treapta Preoţiei lui Iisus Hristos. Căci de este Iisus Hristos Nazarineanul – Mesia, atunci ei au trădat împărăţia Mesianică, căci ei nu vor să se lupte cu stăpânirea întunericului pentru Hristos, iar pre cei ce arată Adevărul îi opresc. Iar de nu este Iisus Hristos – Mesia, atunci ei rămân vinovaţi, ca amăgitori, care amăgesc lumea de acum două mii de ani, în urma păgânilor, în numele unui om mort şi de atâta vreme aduc jertfă ca unui Dumnezeu. La rândul lor şi popii lui Dia de azi, ca şi cei de demult, care şi celorlalţi zişi dumnezei (vedeţi înţelepciunea lui Solom. 14, 15), popii cei de demult făceau acest fel de amăgeală, pentru că se hrăneau ei din jertve (vedeţi şi istoria Dumnezeului Bel). Iată că şi aceşti popi de azi, învaţă meseria cântărilor şi amăgesc pe proşti, dar ei în materie de religie nu cred nimica. Iată că lucrul lor cel rău îi arată, că nu calcă în urma Dumnezeului Celui Răstignit (Filip. 3, 19; IICor. 11, 12-14; ITim. 6, 3-5; Iud. 1, 16; 19; Isa. 1, 10). Oameni buni, vedeţi, nu cumva să ziceţi: dacă ne înşeală, ei vor da seama, nu aşa (vedeţi Ierem.14, 16). Poporul cel evreiesc, care au ascultat de arhiereii şi preoţii cei înşelaţi, iată că de acum 20 de veacuri stau în valea plângerii, lepădaţi ca nişte cai răi şi ascultători a lui Lucifer, căci toţi s-au îmbrăcat în întuneric (Iud.1, 6-7; IIPet. 2, 4-5). De aceea oameni buni, trebuie să ne trezim din nesimţire, căci este moartea minţii şi a Sufletului, mai înainte de moartea trupului (vedeţi la Mineul cel mare, 12 octombrie, Sfântul Simeon Noul Bogoslov). Trebuie să dăm război cu aceşti arhierei şi călugări vicleni, care subt formă de evlavie şi credinţă amăgesc lumea cu minciuni, şi ne batjocuresc credinţa noastră cea sfântă, a celora ce credem în Sfânta Evanghelie. Iar înţelepţia şi puternicia norodului, trebuie a da război asupra acestor vicleni, măcar că şi ei nu cred (aproape – n.n.) nimic în materie de religie (Dan. 7, 25; Iezec. 7, 25; Ierem. 23, 11-15; Malah. 2 şi Ezec. 34). Dară iată starea de lucruri în care am ajuns noi azi cu Biserica, în cap cu arhiereii şi cu călugării vicleni, ocărăşte onorul veacului acestuia, cu aşa zisa înţelepciune a civilizaţiunii moderne. Dar iată starea de lucruri îl arată mai întunecat, decât toate veacurile care s-au desfăşurat până acum, ce se vede astăzi cu Biserica, că nu numai insultă pe Domnul, dar urăşte şi înţelepciunea veacului şi desultă şi ocărăşte chipul prin urmări. Oameni credincioşi şi necredincioşi, cu dreptate este astăzi a sta pe loc, şi orişice ceremonie relogioasă de cult, să spui dreaptă ori nedreaptă, de aceşti oameni vicleni, zişi arhierei, popi, diaconi şi călugări, care atâta vreme au frământat omenirea cu minciunile lor, în numele Adevărului şi al Dreptăţii. Să ne sculăm să-i întrebăm trei lucruri deocamdată, şi să vdem: ce răspuns vor da ei în faţa a toată lumea?

1. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos Nazarineanul, este acea piatră

Care s-au smuls din munte fără de mână de om şi care loveşte chipul lumii acesteia, cum scrie la Sfânta Scriptură, atunci să spună ei: unde este împărăţia Ei?

2. Dacă această împărăţie au fost acea Mesianică, de ce au căzut?

3. Dacă ei sunt slujitorii Dumnezeului Celui Răstignit şi adevărat,

pentru ce au venit în ascultarea oamenilor celor fără de Dumnezeu? Au doară mai tari sunt oamenii ca Dumnezeu? Căci dacă sunt oamenii mai tari decât Dumnezeu, atunci la ce ne mai foloseşte Dumnezeu?

La aceste trei întrebări să ne răspundă mai întâi Papa cel viclean ca Lucifer, şi pe urmă toţi la rând, până la monahul cel mai prost cu părul în fundul comănacului, şi fără deosebire de eresul adventiştilor şi evangheliştilor. Căci iată fraţilor, uitaţi-vă acum, să lăsăm toate cele trecute şi să vedem: ce-i astăzi cu schimbarea calendarului bisericesc? Căci după Aşezămintele Creştineşti nu se poate schimba. Dar ei, după cum vedem, cât de uşor l-au schimbat, ne condamnându-i nimeni. Şi s-au apucat de vânat oameni de rând, care ei, nu cunosc o alunecare ca aceasta. Arhiereii şi preoţii, care sunt datori a feri poporul de alunecări, dar ei îi impun în alunecări, cu ajutorul stăpânirii întunericului. Orbi la minte sunt acei oameni, care zic că aceştia sunt Apostoli ai Domnului!

Spuneţi că v-au sechestrat Sfânta Scriptură şi banii ce aţi avut în cărţi. Bine fraţilor, primarul şi jandarmul, sunt unii turci, dar nici turci, căci nici turcii nu fac aşa. Care vasăzică, Sfânta Scriptură de cetit pe bani e sfântă când te duci la ei, dar când este vorba să mai şi faci ce scrie în ea, te opresc. Da, ciudat lucru fraţilor, nu vă miraţi de voi că primarul v-au sechestrat Sfânta Scriptură şi ce aţi avut în cărţi, căci primarul este ajutorul stăpânirii întunericului, adică: lumesc (vezi la epistola Sfântului Apostol Iacov: cap.4, ver.4). Şi vă miraţi de noi duhovnicii, pentru că nu primim în Sfântul Munte această schimbare necanonică? Mie mi-au poruncit să pun Sfânta Scriptură în foc, iar la un bătrân i-au luat vre-o două scripturi şi nu i le-au mai dat, probabil că i le-au pus pe foc. I-au mai luat şi opt poli de aur, şi pe urmă i-au dat o cârcă, şi pe uşă afară! Oameni, feriţi-vă, căci aceştia nu sunt arhierei şi preoţi – aceştia sunt lupi! Şi trebuie să fugim de dânşii ca de ciumă, căci nu-s după Scriptură (Fapt. Apost. 20, 20-30; IPetru; Tit. 1, 7-11; Mt. 10, 7-10; Iud. 1, 3-13).

Oameni, treziţi-vă, că Biserica voastră este pustie, urlă lupii în ea! Căci voi căutaţi de politică, nu de Biserică, că s-au pustiit. Iată sabia lui Dumnezeu şi focul vine ca să cucerească tot pământul. Cine au făcut una ca aceasta? Voi aţi făcut, prin voi, căci voi votaţi pentru stat, nu pentru Biserică şi nici măcar votul universal nu-l aveţi, şi nici nu cunoaşteţi însemnătatea şi puterea lui. Şi de veţi tăcea, vine întărirea răutăţii şi pustiirea Bisericii. Iar aceşti preoţi şi arhierei pe care vi i-au dat statul, nu sunt canonici, ci sunt ai lui Eroboam (III Împăr. 12, 31, 32). Vedeţi, că popa trebuie să fie ales de poporul credincios (Canon 13, Laodichia). Alegerile cele făcute de boierii cei necredincioşi, nu sunt alegeri, ci sunt caterisite (Canon 3, Soborul al 7-lea). Vedeţi că nu aveţi popi în Biserică? Unde vi-i Biserica cea Sobornicească şi Apostolească? Aţi făcut-o primărie şi Europă, dar va sta şi cârciumă, cum scrie la Agafanghel, şi peşteră de ucigaşi de Suflete (Nomocanon, 74). De la monahi, ce vă aşteptaţi? Aceştia sunt morţi demult, au pierdut dreptul de vot (monahal) şi sunt nelucrători. Voi, mirenii, învârtiţi şi lucraţi toată politica în mijlocul pământului şi voi aveţi a da seama înaintea lui Dumnezeu pentru pustiirea Bisericii. Călugării rămân vinovaţi, căci nu vor să spuie rătăcirea voastră şi mânia lui Dumnezeu, căci ei sunt străjeri la uşa Bisericii (Iezec. 33, 7). Iată, călugării au început a vă îmboldi. Iată: Boldurilii, Trâmbiţa sihaştrilor, apărută la Atena, opera monahului Arsenie Cotea din anul 1925, care nu dă alarmă regulat, căci şi el este opocit, trezit din somn cu focul în Biserică. El este şeful străjerilor, care toţi dorm. Dar măcar trâmbiţa care sunteţi voi, treziţi-vă, şi vedeţi Biserica în flăcări. Nu staţi cu gura căscată şi cu mâinile subţioară, puneţi-vă la lucru, nu vă temeţi, Biserica lui Hristos nu va arde. Va arde toată materia care nu este a lui Dumnezeu. Adică, materia fiarei aceleia, cu 7 capete, care este răutatea. Oameni, întoarceţi-vă la Dumnezeu, păziţi legea Lui, cum scriu Canoanele şi toată Sfânta Scriptură. Retrageţi-vă votul din stat, aşezaţi-vă societate prin vot universal şi împingeţi-le spre unire, aşezaţi-vă oameni aleşi la treapta Preoţiei şi ascultaţi de ei. Cinstiţi Sfintele Icoane cum se cuvine şi Sfintele Posturi, şi Sfintele Praznice, conform calendarului Iulian, cum şi toată Rânduiala Sfintei Biserici Soborniceşti şi Apostoleşti a Răsăritului, şi nu vă luaţi după mulţimea fărădelegilor, nici nu vă înfricoşaţi de armele lor, că nici mulţimea nu va birui, nici armele lor, ci singur Adevărul. Daţi lui Dumnezeu ce e a lui Dumnezeu şi ce-i a statului, daţi statului. Şi aşa zicând, singur voi scăpa de rătăcirea lumii, căci ea se omoară cu armele ei şi cursa se va sfărâma, şi noi ne vom izbăvi. Nu vă temeţi în acest mare război, căci pentru credincioşi – este Învierea lui Hristos. Să auzim (şi să deosebim – n.n.) glasul trâmbiţii şi a aleşilor, de glasul “oilor” fiarei celei cu 7 capete, căci fiara merge la pieire şi gloria ei cade: pentru necredinţă, necunoştinţă şi neascultare de Dumnezeu. Vedeţi gloria evreilor (IICorinf.3, 14-18; Apoc. 13, 9, 10; Plângerea lui Ierem. 4, 2-6; Os. 3, 4); vedeţi şi gloria Europei (Apoc. 12, 3-6).

Întoarceţi-vă la Dumnezeu!…”

Din păcate aici textul brusc se întrerupe. Dar ţinem să vă atragem atenţia la actualitatea pe care le au aceste cuvinte prooroceşti, din care multe s-au împlinit (vezi cumplita prigoană ce a urmat în Biserica din Rămânia, imediat după schimbarea calendarului, ca pedeapsă dela Dumnezeu, alungarea Regelui şi instaurarea comunismului feroce, dar şi aletele). Iar dacă vom suprapune aceste cuvinte şi pe realitatea actuală a Bisericii (dela noi din Basarabia şi de pretutindenea) vom vedea, că se potrivesc cu precizia acelor de ceasornic. Doamne, armă asupra diavolilui, Crucea ta ne-ai dat-o nouă, ca să-i scuture şi să-i cutremure, nesuferind a căuta spre puterea ei! Treziţi-vă creştini din somnul cel de moarte şi vedeţi în ce vremuri trăim, căci nu mai este mult şi-i capătul, după cum ne vorbesc Sfinţii Părinţi noştri cei de demult dar şi cei din zilele noastre. Să ne ajute bunul Dumnezeu, să scăpăm cu toţii de antihrist cel spurcat – vrăjmaşul a toată zidirea, şi de uneltirile lui.

12 răspunsuri to “Ce ziceau părinţii români dela Sfântul Munte?”

 1. Andrei said

  Frate, tu chiar crezi ca BOR va trece la calendarul patristic?

  De circa 90 de ani, marturisirea oficiala a Bisericii Ortodoxe Romane a fost necesitatea schimbarii calendarului datorita intarzierii sale astronomice: aceasta minciuna a fost propagandata si implementata in constiinta poporului de jos prin duhovnici „mari” ca pr Cleopa si Mandita!

  Vedem toti incotro se indreapta BOR din 1924! Vedem toti cum BOR si ecumenismul merg mana de mana! Dar toti aplica vesnica „iconomie”! Afirma ca ecumenismul este erezie, dar cand ii intrebi de ce pomenesc in continuare pe eretici, iti baga iconomia in fata! Din cauza „iconomiei” BOR nu mai e pe calendarul patristic, fiind sub anatema! Din cauza „iconomiei” acesti lupi duc inainte planul lor ecumenist!

  Daca’n 1924 toti vladicii ar fii zis: „Noi ramanem la calendarul patristic si nu acceptam nici o inovatie, acum am fi fost uniti”! Dar de unde… au cautat si motive, „astronomice” acestei inovatii masonice!

  Eu apartin Bisericii Ortodoxe asa cum a fost inainte de 1924 sub IPS Vlasie dar ma doare sa vad cum fratii ortodocsi sunt impartiti!

 2. Andrei said

  Si inca ceva: nu inteleg de ce persoane din Basarabia ca Ieromonaul Petru Pruteanu (http://www.blog.teologie.net/) numeste Mitropolia noastra „starpitura”!

  Suntem starpituri pentru ca Sfinti ca Cuviosul Glicherie au respectat si tinut mai mult la Sfanta Traditie decat la ascultarea fata de masoni, de exemplu Miron Cristea?

  Suntem starpituri pentru ca ne-am opus ereziei ecumeniste de la bun inceput, neacceptand nici o inovatie?

  Iertati-ma daca v’am gresit cu ceva!

 3. Dimitrie Lapusneanu said

  N-ai gresit cu nimic,frate Andrei,insa problema aceasta este putin c-am incalcita, iara pentru a o „descalci” este nevoie de multa, multa rugaciune si rabdare, si in niciun caz violenta sau alte „forme” de lupta fara de „pui”, cum ar zice Nae Ionescu, adica fara roade. Este nevoie ca poporul din Romania sa stie foarte clar in ce imprejurari s-a facut aceasta „corectare” de calendar si ca a fost mintit. Dar numia cu dovezi.
  Asteptam si alte comentarii mai adancite si chiar articole daca aveti pe aceasta tema, va rugam sa le trimiteti spre publicare.
  Ma rog de ne iertati.

 4. Dorin said

  acest fragment e din broşura „Trâmbiţa sihaştrilor” scrisă de schimonahul Arsenie Cotea, român zilot de la Sfîntul Munte Athos, scrisă la 1925 şi republicată în 1931. Puteţi vedea acest fragment aici http://www.catacombeleortodoxiei.ro/index.php/pagini-din-istoria-bisericii/2034-trambita-sihastrilor-iv.html Părintele Arsenie Cotea împreună cu alţi 450 de monahi ziloţi aghioriţi au întemeiat la 16/29 aprilie 1926, în Joia Mare, „Liga ziloţilor” care nu au primit schimbarea calendarului iulian bisericesc pe cel gregorian papistaş şi s-au opus supunerii faţă de această schimbare şi prăznuirea anticanonică a Sf. Paşti (care a fost sărbătorit de către Patriarhia Română în 1926 şi 1929 înainte de pasha jidovilor – căzînd astfel sub anatema Canoanelor Sf. Soboare Ecumenice şi sub anatema Sigilionului de la 1583 a Patriarhului Ieremia al II-lea al Constantinopolului semnat de toate Patriarhiile Ortodoxe şi reconfirmat veacuri de-a rîndul pînă astăzi). Pe această temă scriind şi intelectualii români precum Nae Ionescu şi Mircea Vulcănescu. Vedeţi aici cîteva articole http://www.scribd.com/doc/33967164/Problematica-Legată-de-Calendarul-Bisericesc-Articole-de-Nae-Ionescu-Cuvantul-1929-si-Mircea-Vulcanescu. De asemenea, scrieri de-ale Părintelui Arsenie Cotea, cel care a sprijinit şi întărit pe românii ortodocşi prigoniţi în ţară pentru ţinerea calendarului iulian, sînt „Biciul împletit” – http://traditiaortodoxa.wordpress.com/2007/06/29/biciul-impletit-impotriva-noilor-reformisti-care-negustoresc-sfanta-biserica-ortodoxa-de-schimonah-arsenie-cotea/ , „Boldurile Sfintei noastre Biserici Ortodoxe de Răsărit” scrisă cu Pr. Teofilact Paraschivescu, duhovnicul său (a cărui sfinţenie e demonstrată în cartea Pr. Paisie Aghioritul – „Flori din Grădina Maicii Domnului” la pag. 89 – http://www.scribd.com/doc/49584387/Parintii-Aghioriti-Flori-din-Gradina-Maicii-Domnului) – http://www.scribd.com/doc/50016088/Schimonahii-Teofilact-Paraschivescu-şi-Arsenie-Cotea-Boldurile-Sfintei-Noastre-Biserici-Ortodoxe-de-Răsărit şi http://www.scribd.com/doc/38130068/Boldurile-Sfintei-Noastre-Biserici-de-Rasarit . Mai trebuia să apară şi cartea ,,Pascalia şi calendarul din punct de vedere canonic şi dogmatic” scrisă de el. Nu cunosc exact dacă a fost tipărită sau nu. Sînt în căutare şi aştept ajutor din partea celor care vor găsi. Mai puteşi vedea aici lucrări de-ale Pr. Arsenie Cotea.
  Sînt dispus spre colaborare la djambav@gmail.com

 5. Dorin said

  Mai puteţi vedea aici lucrări de-ale Pr. Arsenie Cotea: http://traditiaortodoxa.wordpress.com/category/chipuri-duhovnicesti-ale-rezistentei/parintele-arsenie-cotea/

 6. Dorin said

  fragmentul este de la sfîrşitul broşurii, din ultima epistolă.
  Pun aici începutul şi sfîrşitul ei care lipseşte din fragmentul de mai sus.
  Începutul:
  „Zice Domnul:
  Iată vin zile, şi voi trimite foamete pe pământ,
  nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete
  de a auzi cuvântul Domnului (Amos 8, 11)

  Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pre mine
  frica Domnului voi învăţa pre voi
  (Psalmi 33, 11)

  Luaţi aminte norodul Meu la legea Mea,
  plecaţi urechea voastră la graiurile gurii Mele,
  deschide-voi gura Mea, spune-voi vorbele
  cele din început (Psalmi 77, 1-2)

  Fraţilor necunoscuţi,

  A dat Domnul cu rugăciunile Sf. Părinţi ca să primească scrisoarea de la frăţia ta, şi acum, deşi nevrednici, însă datori suntem a vă sfătui, ca să nu vă întristaţi de ispita care este, ci să vă gătiţi de altele mai mari dacă voiţi a fi creştini.
  Nimeni din voi să nu sufere ca fur, sau ca ucigaş, iar dacă suferă cineva pentru calendarul Sf. Biserici, bucuraţi-vă căci cu unele ca acestea vă faceţi părtaşi sfinţilor (I Petru cap. 4, 12-18). Şi nu vă jeluiţi la stăpânirea întunericului, să fie orişice împrejurări cât de grele, să suferiţi mai bine paguba (I Corinteni 6, 7). Creştinii trebuie să se judece la Biserică, cum scrie la Sf. Evanghelie (Matei 18, 15-17) şi Pedalionul la urmă, vedeţi că la arhierei trebuie să se judece creştinul, iar nu la masoni.
  Fraţilor, vă daţi voi seama unde am ajuns noi azi cu Biserica? Nici cum creştinilor nu li se cade a se conforma cu chipul lumii acesteia (Ioan cap. 2, 15-16). Creştinii trebuie să fie o societate de oameni cu care vieţuiesc uniţi de legile cele dumnezeieşti pe calea ierarhicească a preoţiei, vedeţi sf. epistolă de Dumnezeu tipărită în anul 1833, art. 2. Creştinii sunt o societate de oameni făcători de pace (vedeţi cartea lui Ilie Miniat, faţa 326-327, şi II Petru 1,2, Varuh 4, 1-5, canonul 2 al Soborului al VI-lea). Toate acestea poruncesc a păzi legea lui Dumnezeu, nu a oamenilor şi a lui Dumnezeu să o lăsăm. Oameni buni şi fraţilor, cetind până aici înţelegeţi că Biserica este o societate de oameni credincioşi, iar nu o casă făcută de piatră sau de lemne (Matei 18, 20). Fraţilor, dar oare statul, adică lumea, ce este, ştiţi voi doar, nu? Să vă spun eu: statul or lumea este o societate de oameni zidiţi pe reguli de viaţă constituţională, având nădejde în arme şi fără Dumnezeu. Fraţilor, cetind până aici înţelegeţi voi ce-i chipul lumii acesteia ?
  Acum gândiţi-vă, oare ce societate de oameni se poate numi Biserică şi Stat? Nu se poate numi şi Biserică şi Stat. Iată astăzi toată Biserica cu arhiereii cu preoţii sunt sub ascultarea ministerului mason. Iată Statul au sporit şi Biserica Domnului s-au pustiit (Daniil 7, 8-25). Acum iată Europa au vrăjmăşit pe arhierei şi i-au pus sub ascultare şi acum voieşte să schimbe legea cea dumnezeiască şi calendarul, care este măsura timpului (Daniil, cap. 3). Aceasta este ce scrie Sfânta Evanghelie (Matei 4, 15). Acum iată arhiereii înşălaţi cetesc ca nişte descântători şi proşti, vă închinaţi la ei ca la idoli şi ei nici un bine nu pot face în popor, numai rău, adică turburări. Căci acum nu mai sunt sub ascultarea celor 7 Soboare, ei acum sunt sub ascultare a 7 Puteri. Aceasta au păţit căci când erau ei la putere, au păzit legea lui Dumnezeu. De-atâta Dumnezeu i-au descoperit înaintea oamenilor că-s amăgitori, ca să se ferească că-s amăgitori, ca să se ferească de ei.
  Şi această stăpânire nehirotonisită cu dânşii au zidit din iznoavă chipul lumii acesteia, căci îl dărâmaseră sfinţii, şi acum urgisire s-au vărsat peste ei (Psalmi 100, 4, 9, Apocalipsa 16, 10, Psalmi 75, 12). Au dat şi legi, care nimeni nu va trăi, care va umbla în calea lor (Iezechiil 20, 25). Această stăpânire nehirotonisită n-au avut pe Dumnezeu în inima lor…”

  Iar sfîrşitul care lipseşte este acesta:
  „Întoarceţi-vă la Dumnezeu, fraţilor, nici unul din voi să nu voiască a fi membru fiarei, că foarte vă înşelaţi fiind lacomi. Mai bine fiţi membrii lui Hristos. Căutaţi Malah plata fiarei (Daniil 7-11, Apocalipsa 20, 1-14). Vedeţi plata fiarei şi slujiţi cu voie, ori lui Dumnezeu, ori fiarei (Sirah, cap. 11).”

  şi aici este sfîrşitul epistolei din „Trâmbiţa sihaştrilor”

 7. Dimitrie Lăpuşneanu said

  Mulţumec frumos frate Dorine, că chiar şi după un an de zile, s-a găsit de unde venea această epistolă şi chiar s-a completat cu începutlul şi sfârşitul, care ne lipseau, spe bucuria noastră şi a tuturor cetitorilor interesaţi de această temă! Domnul să Vă răsplătească dragostea, truda şi osteneala frăţiei Dumitale.
  Doamne ajută în toate faptele cele bune.

 8. Dorin said

  Întru Slava lui Dumnezeu, pentru ca ortodocşii, fraţii întru Hristos să nu rămînă în întunericul neştiinţei pierzătoare de suflete şi să nu asculte de noii teologi vicleni care au făcut din ştiinţa duhovnicească o „teologie” după capul lor, dintre care unii sînt şi urmaşii celor care au schimbat cu forţa calendarul în Biserica lui Hristos, fiin astfel producători de schismă şi au rupt astfel cămaşa lui Hristos, precum mai înainte o a făcut-o ereticul Arie, vă dau linkul către întreaga Epistolie scrisă de Părintele Arsenie Cotea întru susţinerea drept slăvitorilor creştini care au păstrat calendarul bisericesc adevărat ortodox, în ciuda prigoanei împotriva lor începută din 1924.
  Vă recomand publicarea întreaga a broşurii „Trâmbiţa sihaştrilor” pe care o puteţi găsi aici http://www.scribd.com/doc/50364992/Schimonahul-Arsenie-Cotea-Trimbi%C5%A3a-siha%C5%9Ftrilor-din-Sfintul-Munte-Athos .
  De asemenea, pentru o potenţială învinuire de „stilism” din partea celor care se află astăzi în comuniune cu cei care au produs acea fărădelege în 1924 (B.O.R.), ţin să informez că sînt păstrător al calendarului bisericesc ortodox, nu papistăşesc sau „îndreptat”-papistăşesc, fiind român din Basarabia. Aceşti reformişti neo-calendarişti trebue să ia aminte că ei sînt schismaticii care au dezbinat Biserica în 1924 pînă mai tîrziu, în frunte cu ereziarhul Miron Cristea şi tot ei au inventat termenul de „stilism” pentru păstrătorii calendarului bisericesc de pe teritoriul României Mari şi actuale, atribuindu-le nişte braşoave care le cred ei a fi erezii. Gogomanii mai mari nici nu se putea. Teologii care ştiu adevărul şi menţin această stare de minciună permanentă sînt direct responsabil de starea B.O.R. atît în faţa creştinilor, cît mai ales în faţa lui Dumnezeu şi vor răspunde pentru asta la Judecată. Ştiind adevărul, nu se îndreaptă şi nu-i lasă nici pe alţii să se îndrepte. Ei, aceşti neo-calendarişti trebuie numiţi stilişti, pentru că ei singuri s-au separat de restul lumii ortodoxe care au păstrat calendarul şi nu s-au înfricoşat de anatemele şi blestemele date din 1583 şi repetate din veac în veac la sinoadele Patriarhiilor ortodoxe, motiv pentru care stă astăzi ereziarhul Miron Cristea închis în cavou, negru ca tăciunele şi cu părul şi unghiile mereu crescînde. Cum de nu le e frică de asemenea blesteme? Cum de nu se tem după aşa un exemplu terifiant, deşi ştiu adevărul? Dacă eu aş spune minciuni, de ce nu întreabă ei de minciunoteologii lor care priveghează pînă azi la mormîntul ereziarhului şi i-au văzut mădularele blestemate?
  Mai adaug doar un cuvînt a Sfîntului Meletie Galisiotul Mărturisitorul, căruia i s-a tăiat limba pentru că nu a primit în sec. XIII unirea cu papistaşii, şi după asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, tot l-a mărturisit cu gura pe Hristos: „Cel ce are ştiinţă şi cunoaşte bine adevărul şi pe urmă îl acoperă şi nu-l propovăduieşte arătat, nici dumnezeieştile canoane şi legi nu le arată şi nu le părtineşte, este cu dreptul să se numească şi să se muncească întocmai cu cei ce le calcă”.
  Doamne ajută!

 9. Dimitrie Lăpuşneanu said

  Frate Dorine, mărturisec, că nu am ami auzit până acuma (de la Dumneata) această cutremurătoare ştire despre patriarhul Miron… Vă rog să ne daţi mai multe amănunte sau chiar să scrieţi un articol cu dovezi clare despre aşa ceva, cu mărturii şi de la alte persoane credibile. De asemenea, dacă aveţi mărturii şi despre crimele care s-au făcut (ştiu că în România au murit mulţi creştini,apărând calendarul Iulian), scrieţi Vă rugăm. Doamne ajută. Părintele Inochentie dela Balta spunea: Credinţa,Nădejdea,Dragostea, Răbdarea şi toate faptele cele bune.

 10. Dorin said

  despre trupul primului Patriarh al B.O.R., Miron Cristea, nu am dovezi nici scrise, nici audio, nici video înregistrate, ci doar mărturii auzite de la cei care i-au descoperit trupul la Catedrala Patriarhală unde a fost înmormîntat. Cei care i-au văzut trupul neputrezit – ei mai sînt în viaţă. Cine ar vrea să se intereseze de asta, ar putea întreba la Catedrală despre acest eveniment care a avut loc cîţiva ani în urmă, dar depinde şi de cei de la Catedrală dacă ar avea destulă bărbăţie să dea această mărturie în faţa unei camere de filmat. De asemenea, experienţa descoperirii mormîntului se poate repeta, odată ce nici mormîntul, nici trupul nu au fost mutate, spre Slava lui Dumnezeu, ca dovadă că anatemele şi blestemele (mă refer la Sigilion – 1583 – şi blestemele care le presupune) rostite împotriva celor care schimbă Sf. Tradiţie a Ortodoxiei sînt valabile în orice veac şi orice epocă. Şi mai e un moment – Patriarhul e cunoscut şi pentru activitatea sa politică publică, mai ales cît a fost prim-ministru – mai mult de un an – lucru pentru care trebuia caterisit după canoane, ceea ce nu a fost făcut de Sinodul B.O.R., dar şi pentru activitatea sa de mason, chiar dacă în timpul său a fost dată anatemei masoneria de către Sinodul B.O.R. – 1937, anatemă valabilă şi astăzi. Că clerul a reacţionat contra activităţii sale de implicare în politică şi că trebuia caterisit de Sinod, am cel puţin o dovadă scrisă de Părintele Ilie Imbrescu în cartea sa „Biserica şi Mişcarea Legionară” care o puteţi găsi şi aici http://www.scribd.com/doc/50126994/Pr-Ilie-I-Imbrescu-Biserica-%C5%9Fi-Mi%C5%9Fcarea-Legionar%C4%83 . Un alt detaliu interesant e şi că Miron Cristea înainte de a fi Mitropolit primat a fost greco-catolic, nu doar mama sa, dar nu ştiu ce anume a făcut posibilă convertirea sa la Ortodoxie. Nu exclud aici relaţiile sale cu masoneria să-i fi determinat poziţia sa ulterioară în ierarhie.
  Cred că vă poate ajuta cu nume, în privinţa dovezii neputrezirii blestemate a Patriarhului, şi Danion Vasile.
  Cît priveşte crimele şi prigoana creştinilor care păstrau calendarul iulian bisericesc în timpul României Mari există dovezi destule în cartea d-nului Bujor Constantin http://www.scribd.com/doc/50020801/Bujor-Constantin-65-de-ani-de-persecu%C5%A3ie-a-Bisericii-Ortodoxe-Romane-de-stil-vechi-octombrie-1924-decembrie-1989 şi pe site-urile Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România. Aici e o mărturie video despre crimele din 1935 de la Mănăstirea Cucova, comuna Valea Seacă, jud. Bacău, pe atunci jud. Putna, unde au fost omorîţi 5 oameni şi au fost răniţi 28 http://www.youtube.com/watch?v=wsmV7pIjKe4 . Au fost organizate de primarul satului împreună cu preotul de stil nou din satul Cucova şi cu 200 de jandarmi veniţi special pentru distrugerea Mănăstirii, care astăzi este restaurată. Spre deosebire de România de astăzi, aici în Basarabia se pare că nimeni nu a făcut un studiu documentat asupra acestei probleme din istoria Bisericii Române, dar dovezi şi mărturii încă se mai pot găsi, dovadă fiind aversiunea de pînă astăzi a moldovenilor noştri care mai au sau avut legături cu Biserica faţă de „români” (ei crezînd că moldovenii sînt altceva decît românii; e clar că aici din neştiinţă ei folosesc noţiunea de „român” cu sens peiorativ anume pentru acceptarea din partea românilor de la vest de Prut a schimbării calendarului bisericesc). Pînă azi poţi auzi de la creştinii noştri că-i numesc pe „români” – „catolici”, sau că nu au ochi să-i vadă pe „români” anume pentru trecerea acestora la un calendar papistăşit. Această aversiune mai e menţinută tocmai pentru că ortodocşii români chiar şi astăzi mai degrabă acceptă starea şubredă a explicaţiilor date în favoarea schimbării calendarului de către „marii” duhovnici (pe care ei singuri i-au făcut „mari”) ca Pr. Cleopa Ilie şi de către neoteologii şi ierarhii lor. Aici puteţi urmări cîte ceva http://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2010/12/07/cate-ceva-despre-ortodoxia-marilor-duhovnici-ai-neamului-parintele-cleopa/
  http://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2010/12/01/calendarul-iulian-indreptat-si-minciunile-propagandistilor-patriarhiei/
  Iar aici aflaţi despre fratele de credinţă a MasoPatriarhului Meletie Metaxakis care a produs schisma în Ortodoxie prin neascultarea de Patriarhii înaintaşi de la Constantinopol şi de anatemele date de ei din 1583 pînă în 1921 http://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2011/01/01/biografia-lui-meletie-metaxakis/
  În Basarabia, în privinţa schimbării calendarului bisericesc şi a prigoanei am avut oarecum o situaţie mai fericită faţă de moldovenii de la vest de Prut, pentru că în 1928 Mitropolitul Gurie Grosu împreună cu cîţiva preoţi mireni veniţi la Sinodul B.O.R. în 1928 au cerut ca Sfintele Paşti din 1929 să-l prăznuiască după calendarul iulian (adică stil vechi cum se spune astăzi) şi nu odată cu restul B.O.R. după calendarul gregorian, lucru realizat, iar în 1938 din cauza rezistenţei creştinilor la schimbare, Patriarhia Română fu nevoită să recunoască Mitropolia Basarabiei ca fiind de stil vechi. Cu toate astea propaganda pro-neocalendaristă nu a încetat. A continuat şi după 1938. Iar în acest sens am şi dovadă video de la Doamna Ecaterina Gonţa care a mărturisit că în 1943 Preotul Ion Similea din s. Ciuciuleni, jud. Lăpuşna (azi raionul Hînceşti) trecuse pe stil nou şi convingea cu mîncare de frupt în Postul Naşterii Domnului să treacă şi sătenii pe stil nou, însă a rămas respins. Ulterior s-a întors şi Părintele pe stil vechi. Voi publica filmarea cît se poate de curînd.
  Cam atît deocamdată.
  Aştept şi eu dovezi, mărturii şi ajutor din partea celor care se interesează de această problemă în spaţiul Basarabiei. După cum am scris mai sus sînt deschis spre colaborare. Adresa mea de mail e djambav@gmail.com şi id de messenger – djamba3 . Pentru cei interesaţi ofer nr meu de telefon şi conversaţii pe viu în Chişinău.
  Doamne ajută!
  Post cu folos!

 11. […] postări: Mănăstirea Saharna – una dintre cele mai frumoase mănastiri din BasarabiaBiblioteca Ce ziceau părinţii români dela Sfântul Munte?CĂLĂTORIE PE PĂMÂNTURILE VOIEVODALE ALE POLONIEIICOANE VECHI ŞI ICOANE NOUĂO cercetare a […]

 12. marin said

  @ Cît priveşte crimele şi prigoana creştinilor care păstrau calendarul iulian bisericesc în timpul României Mari
  Se mai poate afla de persecutia salbatica si in acest articol , in care „marele ” duhovnic Cleopa ne spune cum asista ( si foarte probabil si participa) la prigoana celor ce tineau calendarul ortodox nu catolic ; cum jubileaza cleopa de bucurie cand zice de cei care nu treceau la stilul nou ca mai erau „botezati”inca odata – trecuti prin cordonul de jandarmi care ii bateau …

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: