Noua Galilee

Blog de gândire şi cultură Creştină

Despre cel de al 8-lea Sobor a toată lumea

Posted by mihailmaster pe aprilie 15, 2010

Motto: “Aceste Biserici (este vorba de Bisericile Ortodoxe din Rusia, Bulgaria, Serbia şi Ierusalim – nt.ns.), cu prilejul Consfătuirii Bisericilor Ortodoxe de la Moscova din anul 1948, au recunoscut calendarul îndreptat după stilul nou şi au căzut de acord să-l introducă la timpul potrivit.”

(Fragment dintr-o Evanghelie preoţească, tipărită cu binecuvântarea înalt prea sfinţiei sale înalt prea sfinţitului Vladimir, mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove, la editura Bisericii Ortodoxe din Moldova, tipografia de la Orhei, anul 1998, pag. 363)

A fost sau n-a fost al 8-lea Sobor?

Fraţi creştini! Astăzi noi Vă propunem spre lectură şi analiză un mic fragment din “stenograma celui de al 8-lea Sobor”, care circulă printre creştinii mai bătrâni din Basarabia; din păcate noi nu deţinem originalul şi nici nu ştim de către cine a fost tradus acest interesant text, din limba rusă, într-o limbă moldovenească poporană; varianta de faţă este redactată şi uşor corectată. Vă rugăm să intraţi în polemică pe această temă, pentru că tema celui de-al 8-lea Sobor, care după câte ştim a fost anatemizat de către Sfinţii Părinţi de la cele Şapte Soboare, se discută de mai multă vreme în culisele Bisericii, mai mult “pe la spate”, iar noi ne propunem cu acest text să iniţiem o discuţie vie pe această temă, deschis, ca încetul cu încetul să ne lămurim cu toţii, care sântem interesaţi cu adevărat de soarta Credinţei noastre drept slăvitoare. Şi dacă cineva mai ştie ceva pe această temă sau deţine careva materiale (ori chiar stenograma originală), vă rugăm ca pe această cale, să le faceţi publice. De asemenea, vrem să se ştie clar, că noi nu sântem siguri de autenticitatea acestui text şi de aceea rugăm pe multstimaţii fraţi creştini, să nu arunce cuvintele la întâmplare, grăbindu-se să facă concluzii pripite. Publicând acest text, noi deschidem o nouă rubrică, prin care iniţiem o polemică pe o temă importantă, cu scopul de a limpezi aceste ape şi nu de a le tulbura mai tare. Iar acest scop este anunţat de către noi din chiar titlul acestei noi rubrici, ce din start este aşezat subt semnul întrebării:
A fost sau n-a fost al 8-lea Sobor?
Dumnezeu să ne ajute să înţelegem care-i adevărul.

* * *

În anul 1976, pe data de 15 Iunie, în Zagorsk, la Troiţe-Serghievskaia Lavra, s-au adunat al 8-lea Sobor, unde au participat 935 de duhovnici, din toată lumea. Soborul a fost deschis de către patriarhul Rusiei, Pimen: “Astăzi, noi ne-am adunat în oraşul Zagorsk, în Serghievskaia Lavra, pentru a hotărî o mare problemă a religiei – ca ea să fie una în toată lumea. Şi lasă Dumnezeu să ne ajute să facem aceasta, căci nu-i uşor lucru. Eu cred şi gândesc, că o religie trebuie să fie pentru toată lumea. Haideţi dară să votăm. Cine-i pentru catolicism?
Au votat toţi pentru catolicism şi, – afară de 2 patriarhi, 4 episcopi şi 24 de preoţi, – au fost toţi un cuvânt.
Noi trebuie să mărturisim toţi o credinţă şi să ne blagoslovească Dumnezeu cu pace.”
Acum vorbeşte papa Romei, Paul al 6-lea: “Eu sânt foarte bucuros, că aţi primit credinţa apostolicească catolicească, că nu-i mare deosebire de credinţa ortodoxă, pentru ca să fie pace peste tot pământul. Căci noi aceasta o facem pentru pacea şi dreptatea lumii. Să ne păzească Dumnezeu! Amin.”
Al treilea, vorbeşte patriarhul Ierusalimului, Ilie, unul din cei doi patriarhi, care n-au primit catoliceasca credinţă: “Scumpă adunare, cum puteţi merge la această schimbare? Să schimbaţi dreapta credinţă cea întru Hristos, pe cea catolicească! Voi doar sânteţi oameni înţelepţi, botezaţi în Adevăr şi acuma voi vă luaţi după neadevăr? Vreţi să vindeţi Crucea cea dreaptă ori vreţi să faceţi ca şi Iuda care L-au vândut pe Hristos, ca să câştigaţi pacea? Se poate pe alt drum, pentru aceasta eu vă vorbesc, că de astăzi înainte, – eu nu-l mai cunosc pe patriarhul Pimen, ca al meu frate întru Hristos primitoriu, ci ca pe un catolic, depărtat de la credinţa cea dreaptă a lui Hristos. Să ne păzească Dumnezeu! Amin.”
Al patrulea, vorbeşte Nikodim: “Eu sânt bucuros, că am primit credinţa catolică, pentru pace şi că are să fie religia pe care o facem noi, spre ajutor păcii şi în slujba bisericilor. Amin.”
Al cincilea vorbeşte Bildront, secretarul lui papa Paul al 6-lea: “Noi prin aceasta ne stăruim ca să fie pace peste tot pământul. Da, eu sânt foarte bucuros că s-au întorlocat bisericile! Şi acuma noi avem putere, şi ne vom ruga lui Dumnezeu pentru pace. Blagoslovenie la toţi. Amin.”
Al şaselea, vorbeşte arhiepiscopul Avelie, unul din cei 4 episcopi, care n-au primit catolicismul: “Scumpi fraţi, eu nu primesc credinţa catolică, pentru că sânt creştin pravoslavnic. Dumnezeu să-mi ajute mie şi la toţi care n-au primit credinţa catolică în biserica noastră, iar dumneata, sfinţia voastră, v-aţi lepădat ca Iuda vânzătorul. Noi am crezut că n-ai să primeşti catolicismul, dar iată că dumneata ai primit şi de aceea noi, de azi înainte, nu te mai avem de părinte. Amin.”
Al şaptelea, vorbeşte unul din cei 24 de preoţi care n-au primit catoliceasca credinţă: “Noi sântem botezaţi în pravoslavnica Biserică, iar odată cu Botezul am primit şi credinţa cea dreaptă. Şi noi de acum nu ne vom mai supune ţie, noi vrem să ne supunem patriarhului Constantinopolului, Grigorie. Să ne ajute Dumnezeu să ducem Sfânta Cruce şi Credinţa, până la sfârşit. Amin.”
Al optulea, vorbeşte un preot catolic: “Vă salut pe toţi! Sânt foarte bucuros că aţi primit catoliceasca credinţă! Fie ca Dumnezeu să ne ajute nouă şi la toţi, ca să ducem sfânta cruce până la sfârşit, măcar că aicea sânt mulţi care îl judecă pe patriarhul Pimen şi nu mai vor să-l ştie de patriarh. Dar eu gândesc, că ei cu aceasta greşesc, pentru că el a primit credinţa catolică, ca să fie pace în toată lumea. Şi cei ce nu vor să se unească cu patriarhul Pimen, aceia nu vor pacea. Aşa să ne ajute Dumnezeu, să ducem cu toţii crucea care a căzut pe dânsul. Amin.”
Al nouălea, vorbeşte iarăşi patriarhul Pimen: “Eu vă rog pe acei 24 de preoţi, să vă scoateţi crucile de pe voi şi să mi le daţi mie, eu vă las fără numire, căci voi pe mine nu vreţi să mai ştiţi. Ei mă socot pe mine ca pe Iuda vânzătorul! Tot aşa nici eu nu vreau să-i mai ştiu pe dânşii.”
Al zecelea, vorbeşte mitropiltul din Londra: “Tu le-ai luat crucile, dar eu am să le dau înapoi, şi crucile şi cinul, după blagoslovenia patriarhilor Grigorie şi Ilie. Eu vă rog pe cei 24 de preoţi: luaţi crucile înapoi şi vă împliniţi datoria voastră, ca să vă ajute Dumnezeu la toate cele bune! Amin. ”
Al unsprezecelea, vorbeşte patriarhul Constantinopolului, Grigorie: “Sfinţia voastră, Pimen, vă rog, măcar că are să fie c-am amar pentru dumneavoastră, dar scoateţi de pe dumneavoastră darul meu: crucea şi panaghia. Fii bun şi dă-mi-le înapoi numiadecât. Căci eu pre catoliceasca credinţă nu voiesc să o ştiu şi nici să-i cunosc pe cei lepădaţi de Lege, şi pre acei ce-i recunosc pre dânşii, tot nu voiesc să-i ştiu. Noi ne depărtăm de acest Sobor. Însă pe tot norodul, n-o să-l mai puteţi voi amăgi cu minciunile voastre, că dreptatea tot va birui pe pământ, măcar că vom fi prigoniţi. Căci de la Naşterea Mântuitorului creştinii au fost prigoniţi, că aşa a fost întotdeauna propovăduită credinţa creştină, cu prigoană. Iar noi, vom trăi în creştinătate până la sfârşitul zilelor noastre şi vom birui cu Dumnezeu. Amin.”
Al doisprezecelea, vorbeşte mitropolitul Iuvenalie: “Eu, cu dragoste am primit catoliceasca credinţă, din inimă. Şi lasă ca Dumnezeu să ne ajute nouă în viaţa aceasta grea, în slujba catolică, ca să fie pace peste tot pământul. Dar eu ştiu, că sânt mulţi şi contra întorlocării bisericilor. Noi vom face voia lui Dumnezeu, iar cine stă împotriva noastră, stă împotriva crucii lui Hristos. Să fie pace peste tot pământul! Amin.”
Al treisprezecelea, vorbeşte arhiepiscopul Pavel: “Dumneata, mitropolite Iuvenalie, zici, că toţi acei care sânt împotriva primirii catolicismului, sânt şi împotriva lui Hristos. Dumneavoastră greşiţi. Şi să ştiţi, că aceasta este lepădare de Cruce, voi v-aţi lepădat de numele lui Iisus Hristos şi de rugăciunile cele sfinte, de cântările Heruvimilor şi de Dumnezeu. V-aţi lepădat de cele mai principale rugăciuni, pe care rugăciuni se ţine Biserica şi întreaga lume. Voi nu însemnaţi aceasta? Deatâta aţi primit catoliceasca credinţă. Amin.”
Al patrusprezecelea, are cuvânt de încheiere, patriarhul Pimen: “Declar acest al 8-lea Sobor, închis.Vă aduc la cunoştinţă, că Soborul nostru s-a hotărât să intre în putere din anul 1977. Şi ce s-a hotărât aici, la acest Sobor, trebuie de împlinit încet şi pe ascuns, ca norodul să nu priceapă. Aşa să vă păzească Dumnezeu. Amin.”
Al cincisprezecelea, vorbeşte un preot: “Vă rog să iertaţi asuprirea catolicească, ca să nu fie spus păstorului. Eu îi rog pe dânşii să se înţelepţească şi să aducă pocăinţă, şi să mijlocească pentru cei ce au votat toţi. Fie ca Domnul să-i înţelepţească pe toţi. Amin.”
Al şaisprezecelea, vorbeşte un alt preot: “Vă rog pre voi, fraţilor scumpi, astăzi, în ziua cea de pe urmă a Soborului, noi nu sântem împăcaţi cu purtările voastre şi cu ceea ce s-a întărit la acest al 8-lea Sobor a toată lumea. Eu voi spune la norod despre cum patriarhul Pimen şi prietenii lui au iscălit pentru catolicism. Eu am să lămuresc la toţi, că din anul 1977, la biserică nu mai avem ce căuta, căci stăpânirea bisericii au căzut în mâinile lui antihrist, s-au lepădat de credinţa lui Hristos. Fie ca Dumnezeu să-i păzească pe toţi pravoslavnicii şi drepţii Săi creştini. Amin.”
Al şaptesprezecelea, se dă cetire chemării patriarhuilor Grigorie al Constantinopolului şi Ilie al Ierusalimului, către toţi creştinii care nu au primit catoliceasca credinţă: “Scumpă adunare, chemăm peste voi blagoslovenia Domnului! Să staţi drepţi în credinţă, fiţi tari în drumul vostru şi nu vă daţi în lături de la adevăr. Rugaţi-vă toţi prin casele voastre şi nu vă temeţi de nimenea. Fiţi înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca hulubii, şi chiar de vă vor prigoni pentru Hristos, voi să nu vă daţi diavolului. Mergeţi cu rugăciunea înainte, că pentru aceasta veţi primi cununi de la Dumnezeu. Noi ne vom ruga lui Dumnezeu pentru voi toţi. Crucea voastră, este a lui Hristos Domnul. Amin. ”

A transcris (din grafia kirilică) şi redactat dintr-un carneţel învechit,
Dimitrie Lăpuşneanu

9 răspunsuri to “Despre cel de al 8-lea Sobor a toată lumea”

 1. Dumitru said

  Nu vreau sa intru in polemica cu autorul acestui articol, vreau doar sa mentinez ca nu sunt de acord cu urmatoarea afirmatie: „tema celui de-al 8-lea Sobor […] se discută de mai multă vreme în culisele Bisericii, mai mult “pe la spate””. Lucrarile Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe se desfasoara de mult timp. Ultima intalnire a avut loc in decembrie 2009.
  Initial acest Sinod s-a vrut a fi ecumenic, dupa care s’a ajuns la concluzia ca poate avea loc doar Sinod al Bisericii Ortodoxe. In cadrul acestui Sinod se va gasi anumite solutii la problemele existente in Biserica Ortodoxa cum ar fi problema DIASPOREI.
  Este un Sinod indispensabil. Ecumenicitatea acestui sinod va fi „probata” in timp.
  Mai multe detalii vezi: http://www.cotelea.org/teologie/istorie-bisericeasca/sfantul-si-marele-sinod-al-bisericii-ortodoxe/#_ftnref48

 2. Dimitrie Lapusneanu said

  Mai fratica, Dumitre, sa stii ca nu prea se intelege la care Sobor te referi dimneata, noi am pus in discutie cel de al 8-lea Sobor, anatemizat de Sfintii Parinti. Asa ca, fa-te mai limpede.

 3. Alexandru said

  Recent am privit un film facut in Rusia despre niste Sfinti Parinti din vremea noastra, care s-au mutat la Domnul nu demult, mari facatori de minuni si Prooroci(Tavrion, Nicolai Ragozin, Nicolai, Gurie si Hristofor) facut de catre Avelie Semenov, unde unul din acesti parinti (NicolaiRagozin) il numeste pe patriarhul Pimen „poslednii pravoslavnai patriarh” (ultimul patriarh ortodox), care dupa cum se spune in acest film, nu ar fi semnat de fapt unirea cu catolicii. Si ca, al 8-lea Sobor abia trebuie sa aiba loc, unde il vor intronape antihrist.Dumneavoastra ce mai stiti nou pe tema aceasta?

 4. Dumitru said

  Draga Alexandru,
  imi cer scuze, presupun ca nu am inteles prea bine despre ce sinod e vb.
  Cu toate acestea, tin sa mentionez ca Motto-ul m’a dus in eroare. Stiu ca pană la convocarea primei conferinţe panortodoxe din Rhodos (1961) a avut loc, în Moscova, în 1948, la iniţiativa Patriarhului Alexei al Moscovei, o consfăuire cu caracter inter-ortodox. Această Consfătuire a fost organizată cu ocazia sărbătorirei a 500 de ani de la dobândirea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ruse.

  Vezi: http://www.krotov.info/history/20/pospelovs/pospel_08.htm (accesat 22.05.09), vezi şi Olimp N. Căciulă, „În slujba ortodoxiei ecumenice”, BOR, anul LXXVI (1958), nr. 5-6, p. 534; Ioan Ică, „Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la unitatea Ortodoxiei ecumenice”, O, anul XXV (1973), nr. 2, p. 183; C. Sârbu, „Din trecutul unităţii ortodoxe, Momente de manifestare a unităţii ortodoxe, O, anul XI (1959), nr. 1, p. 77; Lucian Florea, „Participarea şi contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la conferinţele interortodoxe, în prima jumătate a secolului XX”, O, anul XIV (1962), nr, 1-2, p. 194; Viorel, Ioniţă, “Participarea profesorilor români la congrese, consfătuiri şi întruniri interortodoxe”, O, anul XXXIII (1981), nr. 4, p. 563.

 5. ionbacal said

  Parerea mea este ca atunci la acest sinod nu a fost ecumenic dar sa discutat problema stilului in care PAT.Pimen a fost inselat(amagit).El a trimis niste scrisori la toti patriarhii si la toti episcopii ca sa vada ce fac cu aceasta problema si a primit inapoi raspunsuri inselatoare de la catolici care sau semnat in dreptul tuturor.In felul acesta rusia a fost chiteva zile pe stil npou si chind a aflat pat.Pimen de aceasta a trecut fara ezitare inapoi la cel vechi si sau racit relatiile dintre aceste doua Biserici Rusa si catolica si aceste lucruri le vedem si in ziua de azi!!!

 6. Mihail said

  Dorim s mai adaugam la ce spune fratele Ion ca patriarhul Pimen atunci cand a aflat ca a fost inselat a spus urmatoarele cuvinte: ca Rusia va trece la catolicism „toliko cerez moi trup” /numai peste cadavrul meu/, aceasta se poate afla din ciclul de filme documentare Soli zemli /Sarea pamantului/ coordonat de irodiaconul Avelie Semionov, filme care le puteti gasi pe youtobe.

 7. Subiectu” said

  E o minciuna, facatura a ”anti-ecumenistilor”, ”traditionalistilor”, ”anti-papistasilor” … In loc sa se lupte cu teologia profunda a Parintilor, se fabrica astfel de tampenii care nu fac cinste Bisericii. Prosti sunt cei ce le fac pentru ca s-au facut vrashmashi ai adevarului, prosti sunt cei ce le inghit…

  Subiectu”

  • ionbacal said

   DA, Reactionarea ta in felu acesta ma pune pe ghinduri ca, societatea nostra este intru atit de timpita si nesimtita, inchit imi da de inteles ca este mult de muncit pe plan duhovnicesc.

 8. ion said

  Pentru Ionbacal nu pe timpul patriarhului Pimen BORu a trecut la stilul nou ci pe timpul patriarhului Tihon.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: